Ny dom – upphävande av länsstyrelsens föreläggande enligt LAV. MMD 2018

Ny dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) som upphäver länsstyrelsens föreläggande mot kommunen, att bilda verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster. Domen har inte överklagats.

Dom i Mark- och miljödomstolen (MMD, Nacka Tingsrätt) 2018-01-25, mål M 3819-17. Domen vann laga kraft den 15 februari 2018.
Domen handlar om att Orsa kommun har förelagts av länsstyrelsen att senast den 1 september 2018, besluta om att bilda verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i södra Orsa. Enligt samma föreläggande ska verksamhetsområdet vara utbyggt senast 31 december 2022. Det utpekade området ingår i det s.k. Stugupproret som VA-guiden tidigare rapporterat om. Kommunen har överklagat föreläggandet till MMD som upphävde länsstyrelsens föreläggande.

I domen konstaterades det att kommunen i och för sig skulle kunna ha skyldighet att ordna vatten och avloppstjänster i området men att det underlag som länsstyrelsen tagit del av inför sitt föreläggande inte kan visa att det finns några akuta konkreta hälsorisker eller påtagliga olägenheter för miljön. Det är därför oklart om förutsättningar för kommunal skyldighet att ordna vatten- och avloppstjänster enligt 6 § vattentjänstlagen faktiskt finns.

Det hänvisas vidare till att kommunen redan har en antagen VA-plan, där området i södra Orsa är utpekat att utredas ytterligare. Bland annat saknas platsspecifika inventeringar av befintliga små avloppsanläggningar. Domstolen anser att VA-planen är väl genomarbetad och inte framtagen i förhalningssyfte. I domskälen understryks det, att innan ett beslut om verksamhetsområde och tidplan för eventuell utbyggnad tas, ska ett noga utrett underlag ligga till grund för beslutet med bl.a. inventeringar av va-anläggningar i fält och att samråd med berörda fastighetsägare har skett.

Domstolen påtalar att möjligheten för länsstyrelsen till att förelägga kommunen enligt 51 § vattentjänstlagen, bör endast användas om kommunen låter bli att agera om det finns behov att ordna vatten och avlopp i ett större sammanhang. I det här fallet hänvisar domstolen till att kommunen redan har en antagen VA-plan som är väl genomarbetad där området i fråga, är utpekat att utredas ytterligare med en plan för hur man ska gå tillväga. Domstolen anser därför sammanfattningsvis att det inte funnits tillräckliga skäl för länsstyrelsen att meddela ett sådant förläggande på så sätt som skett, varför föreläggandet ska upphävas. Läs domen i sin helhet, bifogad pdf.

DELA