Tema för dagvattenseminarium på VAK: Verktyg och ekonomiska incitament för att uppnå god dagvattenhantering

  Jag har glädjen att presentera ett riktigt spännande dagvattenprogram på Vatten Avlopp Kretslopp 2013. Nåväl, jag är part i målet förstås, kolla själv och avgör vad du tycker. 

  Vi behöver olika verktyg och ekonomiska incitament för att uppnå god dagvattenhantering. På dagvattenseminariet får du exempel på hur man kan använda VA-taxa, bygglov, ABVA, exploateringsavtal, information och handlingsplaner. Andra aktuella områden som tas upp är underhåll av dagvattenanläggningar, vattensäkerhet och länsstyrelsen krav på att dagvattenpåverkan ses ur ett avrinningsområdesperspektiv. Nya arbetssätt behövs i den kommunala planeringen, vilket lyfts i en paneldiskussion om hur vi effektivast kommer framåt och hur vi hittar de verktyg vi saknar.

  Exempel på föredrag:

  • Lars-Erik Widarsson berättar om NSVA:s arbete för att ställa rätt krav på dagvattenhantering
  • Växjö kommun visar sin nya dagvattentaxa
  • SKL talar om hur man kan använda exploateringsavtal för att styra dagvattenhanteringen
  • Underhåll av dagvattenanläggningar -vad kostar det och hur får man till det
  • Var med och påverka synen på säkerhet runt dagvattendammar
  • Länsstyrelsen i Stockholms län kräver att en kommun tittar på den samlade påverkan av dagvatten från flera detaljplaner
  • Diskutera hur vi effektivt kommer framåt i dagvattenarbetet och vilka verktyg som saknas

  Läs hela dagvattenprogrammet här (pdf)

  Parallellt med dagvattenseminarierna finns även seminarier om VA-planering och små avlopp. Det ger sammantaget ett stort program att välja från. Hela konferensens program är snart klart. Titta gärna in på konferensens hemsida: www.vak2013.se.