Vattendirektivet 2015-2021, att nå god status

Den 1 november startade det sex månader långa samrådet för Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. De tre dokumenten sätter ramarna för de kommande årens vattenförvaltning, 2015-2021. Där beskrivs hur det står till med vattnet i respektive distrikt, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har gjorts. Samrådet varar fram till den 30 april 2015 och är öppet för vem som helst att svara på och lämna synpunkter.

Samrådshandlingarna kommer att vara tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner i distrikten samt på vattenmyndigheternas webbplats. Under våren 2015 bjuder Vattenmyndigheten in till samrådsmöten som annonseras på deras hemsida, se kalendariet.

Läs mer på Vattenmyndigheten

Ladda hem

  • Förslag till förvaltningsplan 2015-2021

Bottenviken  (pdf)
Bottenhavet  (pdf)
Norra Östersjön
Södra Östersjön (pdf)
Västerhavet (pdf)

  • Förslag till miljökvalitetsnormer

Bottenviken
Bottenhavet
Norra Östersjön (pdf)

Södra Östersjön
Västerhavet (pdf)

  • Förslag till åtgärdsprogram

Bottenviken (pdf)
Bottenhavet
Norra Östersjön (pdf)
Södra Östersjön (pdf)
Västerhavet