Bra information om översvämningar till fastighetsägare

Varje år är det många privata fastighetsägare som drabbas av översvämningar. En del VA-bolag har sammanställt information och råd till sina kommuninvånare. Ambitionsnivån skiljer sig en hel del. Ett mycket ambitiöst exempel är VA SYDs informationsbroschyr som är 20 sidor lång.

Ett avsnitt i broschyren handlar om att anpassa användningen av källaren utifrån det översvämningsskydd som finns för fastigheten. Om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd ska man undvika att förvara dyr utrustning och värdefulla inventarier i källaren. Det är bra att använda ett fukttåligt golvmaterial.

Det finns en checklista för vad den som drabbas av översvämning bör tänka på.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  • Ring försäkringsbolaget och anmäl skadan, de kan ordna med länspumpning i det akuta skedet.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Anmäl översvämningen till VA SYD.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Försäkringsbolaget ordnar med skadereglering och uttorkning.
  • Eventuella ersättningskrav på VA SYD måste meddelas skriftligt.

Bredvid checklistan redovisas en lista med telefonnummer att ringa beroende på situation.

Informationsbroschyren innehåller även exempel på åtgärder för att öka skyddet mot översvämningar. Det finns skisser och listor med för- och nackdelar med t.ex. backventiler, pumpar och avstängningsbara golvbrunnar.

Sista delen i broschyren handlar om ansvarsfördelning och vilka bedömningsgrunder VA-bolaget samt försäkringsbolagen har för att ersätta skada. Det finns beskrivet hur en skadeutredning går till. Som bilaga finns även den blankett som ska användas vid anmälan av källaröversvämning.

Som sagt; ett mycket ambitiöst informationsmaterial. Låt dig inspireras!
Informationsbroschyren finns i Dagvattenguidens bibliotek, så du som är medlem kan använda länken för att komma direkt dit.