Otydliga svar om möjligheten att ta betalt för dagvattenanläggningar i exploateringsavtal

På Boverkets webbseminarium igår (25 nov) diskuterades nya regler i PBL som handlar om exploateringsavtal. Reglerna började gälla från 1 jan 2015. Följande fråga ställdes till expertpanelen: Kan man ta betalt i exploateringsavtal för dagvattenanläggningar? Thomas Karlbro från KTH ville överhuvud taget inte besvara frågan, utan hänvisade bara till att dagvatten är ett problemområde som borde utredas. Olof Moberg, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, höll med om att dagvatten är ett område som borde utredas. Sedan försökte han ändå ge ett svar som blev mycket vagt. Han sa så här: ”Om det är nödvändigt för ett ändamålsenligt exploateringsområde så finns det nog utrymme för att ta betalt för det, åtminstone till viss del”. Se hela webbseminariet på Boverkets hemsida.