Filmer från kunskapsdag 2016 om små avlopp

Den 29 november arrangerade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en kunskapsdag om små avlopp i Knivsta 29 november. Tack vare finansieringen från HaV var seminariet avgiftsfritt. Fullmäktigesalen i kommunhuset blev fullbokad och fylldes av drygt 100 deltagare.

Föredragen spelades in och har nu publicerats på projektets hemsida. Till varje filmklipp som är ca 20-30 minuter finns åhörarkopior.
Läs mer om dagen. Avloppsguidens referat från 4 december

Här finns filmklippen
_____________________________________________

Avloppsguidens beskrivning i urval
Moderator för dagen var Mats Johansson från Ecoloop.
Introduktion
En kommun med stora utmaningar
”Det är faktum så att Knivsta växer snabbare än världens befolkningstillväxt totalt”
Boo Östberg (C), ordförande för Bygg- och miljönämnden i Knivsta
_____________________________________________

Mälaren – en sjö för miljoner
Vattendirektivet och små avlopp
”För att prioritera tillsynen av små avlopp behöver tillsynsplaneringen synliggöras i sammanhanget av avrinningsområden och översiktsplanen som talar om hur man ska nå miljökvalitetsnormerna.”
David Liderfelt, projektledare Mälaren – en sjö för miljoner
_____________________________________________

Läget på regional och nationell nivå
Nuläget i arbetet med nya föreskrifter
Leder nytt regelverk till ökad åtgärdstakt?
”Vi föreslår fortfarande en skatt eller en avgift som ekonomiskt incitament men det är upp till departementet om de vill ta det vidare.”
Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten
_____________________________________________

Länsstyrelsernas roll i arbetet med små avlopp
Prioritering av tillsynen
”Jag kan tycka att den här frågan har tiltat utifrån ett övergödningsperspektiv. Alla avlopp har inte samma impact på övergödning i en vattenförekomst. Beror på var den här anläggningen befinner sig.”
Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län
_____________________________________________

Belastningsberäkning i SMED
Val av schabloner till beräkningar
”Det är ju oftast de här siffrorna som skapar debatt – Hur bra renar egentligen anläggningarna? Då vill vi inte ha siffror för hur bra de renar i labb utan något slags snitt för Sverige hur pass bra de renar i verkligheten.”
Mikael Olshammar, IVL
_____________________________________________

Kommunexempel
Vilka avloppslösningar godkänner vi utifrån reglerna?
Små avlopp kräver många olika sorters kunskaper
”Jag har varit inspektör i över 15 år och gått på stora företag, jobbat med vindkraftsverk och miljöbrott. Men frågan är om inte avlopp är det svåraste, det som kräver mest kunskap.”
Magnus Malmstöm, Knivsta kommun
_____________________________________________

Storsatsning på tillsyn i Haninge och Nynäshamn
Att hålla rätt på insamlade uppgifter
”Har ni ett registersystem, använd det! Använd inte Excel. Vi har hur många excel-listor som helst. Efter ett tag är det svårt att hitta i dom.”
Stefan Engblom, SMOHF
_____________________________________________

Vi ställer kretsloppskrav på små avlopp
Medskick från inspektörer apropå krav på källsortende teknik
”Ibland hamnar vi i diskussioner om vad som är rimligt inom kunskapsområden vi inte har.”
Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun
_____________________________________________

Teknikföredrag
Marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp
Kommande uppdateringar
”Vi planerar att göra en större översyn vart 3:e år.”
Ebba af Petersens, WRS
_____________________________________________

Markbaserad rening – kunskapsläge och pågående projekt
Vad vet vi om markbaserad rening?
”Rätt lokaliserad, byggd och skött ger markbasrad rening ett bra grundskydd mot smitta, lukt och organiska ämnen.”
Markretention
”En pusselbit som vi velat veta mer om. […] Konservativa antaganden i modellerna för att inte överskatta retentionen.”
Björn Eriksson, VA-guiden
_____________________________________________

Teknikfaktablad för markbaserad rening
Nuläget med teknikfaktablad från 1987
”Nya idéer och varianter får inte genomslag, kommer inte in i den allmänna hanteringen.[…] Egna lokala varianter, blir ju olika och olyckligt om man bor nära en kommungräns. ”
Ebba af Petersens, WRS
_____________________________________________

Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält
Från preliminära resultat
”Vanligt med markbäddstyp och med pumpning. Men pumpning sker oftast till fördelningsbrunn och så leds vatten ut från den.”
Ida Sylwan, JTI
_____________________________________________

Minireningsverk och prefab-lösningar – Tillsyn, funktionskontroll och servicerapportering
Från användarföreningens projekt för att utveckla tillsynsmetodik av minireningsverk
”Ju bättre service och egenkontroll desto bättre reningsresultat (totalfosfor) men samtidigt fanns det variationer inom grupperna (nivå av service och egenkontroll)”
Emma Selin och Maja Englund, Avloppsguidens användarförening
_____________________________________________

Smittskydd och grundvatten
Små avlopp och enskilt vatten
”Viktigt att ha lång uppehållstid i systemet (små avlopp) och flera barriärer.”
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket
_____________________________________________

Avslutningsdiskussion och fråga-svar
Mats Johansson diskuterer och frågar dagens föreläsare 
Klippet är ca 60 min.