Vi besökte goda dagvattenexempel i Stockholm

Omslagsbild 2Anläggningar som bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, rekreation för människor, biologisk mångfald och habitat för djur samt klimat- och bullerreglering – de finns! Det visades igår på studieresan för Goda Dagvattenexempel i Stockholms län där vi guidades runt på tre anläggningar som förhoppningsvis ska fungera som inspiration för väl fungerande och långsiktigt hållbara anläggningar i framtiden.

Grönt tak mitt i city

Gront_tak_Sveavagen

Mitt i Stockholm, på Sveavägen har ett 3000 kvadratmeter stort grönt tak anlagts på ett niovåningshus. Taket består främst av Sedum-arter som växer på ett 50 mm jordlager. Det finns även ett torrängsområde med 100 mm substrattjocklek med solpaneler på och ett krattskogsområde med mindre träd i ett 300 mm jordlager. Sedan taket anlades 2015 har det varit en oerhört populärt besöksmål både för allmänheten och de som är verksamma i byggnaden.

Laduvikens vattenpark

Laduvikens_vattenpark

Vattenparken i södra delen av Frescati, Stockholms universitet, stod färdigt 2009. Tidigare fanns problem med höga flöden av dagvatten från vägar som tillkom redan stora flöden av inträngande grundvatten från närliggande tunnelbana. Då tunnelbanevattnet i princip är av dricksvattenkvalitet valde man att utforma en lösning som separerande de båda flödena och lyfte upp vattnet ytan, från att ha hanterats i underjordiska magasin. Idag rinner tunnelbanevattnet från en mindre damm via ett meandrande dike med två mindre mellandammar med dämmen till recipienten Laduviken. Dagvattnet behandlas i ett system som består av en översilningsyta och en torr damm.

Visingedammen i Täby

VisingedammenVisingedammen i Täby mottar dagvatten från ett 370 hektar stort avrinningsområde och har som primär funktion att rena dagvattnet innan det rinner ut i Vallentunasjön. Dammen har flera funktioner som utmärker sig. Bland annat har den en hästskoformad fördamm där en stor del av inkommande partiklar kan sedimentera. Fördammen har även en preparerad ramp som underlättar vid en framtida tömning. Den huvudsakliga delen av dammen består av omväxlande grunda och djupa zoner med flertalet öar emellan. Längs med strandkanten har en hylla med våtmarksvegetation anlagts för säkerheten. Både dammnivån och bräddnivån går att justera i Visingedammen om så önskas med tanke på framtida klimatförändringar eller förändringar i tillrinningsområdet. En fontän finns i ena delen av dammen då den ligger i ett bostadsområde. I anslutning till dammen har även en övervintringsplats för grodor anlagts.

Visingedammen finns även med i två filmer om dagvattendammar: