Kommuner kan söka bidrag för grönare städer

Det statliga bidraget syftar till att främja utvecklingen av gröna och hälsosamma städer och därmed bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Bidraget kan sökas av kommuner som planerar åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planeringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar. Bidraget kan uppgå till högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärden inom en stad eller tätort. Det statliga bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018.

Ansökan öppnar i början av april, men kommuner kan förbereda sin ansökan redan nu. Läs mer på Boverkets hemsida.