Landsbygdspropositionen – en översyn av vatten- och avloppslagstiftningen behövs

I den nu aktuella landsbygdspropositionen lyfter regeringen fram att en översyn av vatten- och avloppslagstiftningen behövs, både för att underlätta bostadsbyggandet och för att öka åtgärdstakten av bristfälliga små avloppsanläggningar.

Lagstiftningen är komplex och regeringen hänvisar till översynen av frågorna i utredningen Hållbara vattentjänster som lämnar sitt betänkande den 31 maj 2018.

Regeringen anser också att vägledningen till kommunerna behöver stärkas vad gäller tillämpningen av lagstiftningen och vill ändra den rättspraxis som vuxit fram på området och avsätter därför resurser för att hjälpa kommunerna. Resurserna för den stärkta vägledningen till kommunerna hör till området boende och transporter i landsbygdspropositionen som kommer få dela på 105 mkr/år för att genomföra landsbygdskommitténs förslag.

Läs mer:
Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop, s 68.

Faktablad: Mångmiljardsatsning för att förverkliga landsbygdskommitténs förslag