Redaktören rekommenderar #4: Juridiken kring vatten och avlopp

Vill du veta mer om juridiken kring dagvatten och hur dagvatten definieras juridiskt och tekniskt? Då är är den fjärde delen av Redaktören rekommenderar något för dig.

Havs- och vattenmyndigheten gav 2015 ut en rapport som ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten. Rapporten är skriven av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik som också är med i VA-guidens expertpanel.

Håll till godo!

Dagens korta dagvattenfakta: Det finns flera olika juridiska definitioner av dagvatten, bl a:

• ”Nederbördsvatten, dvs. regn eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan” – SNFS 1994:7
• ”Regn och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar, parkeringsplatser o.d.” – MÖD M 2257-13 s. 13.