Missa inte VA-guidens spännande seminarier på VA-mässan, 25-27 september i Jönköping

Den 25-27 september 2018 anordnas VA-mässan i Jönköping där VA-guiden är en av medarrangörerna. Som medlem i VA-guiden har du möjlighet att gå på seminarierna till ett rabatterat pris. Priserna hittar du längst bak i seminarieprogrammet. 

Passa på att anmäla dig till våra två seminarier:

  • Onsdag 26 september: Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt
  • Torsdag 27 september: Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete?

Program och anmälan:
Seminarieprogram för VA-mässan
Anmälan till de olika seminarierna

Beskrivning av VA-guidens två seminarieblock:


Onsdag 26 september: Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt? 
Skyfall är en form av extremt väderfenomen som varje år skapar avsevärda problem och kostnader för samhället. Trots skyfallens uppenbara samhällskonsekvenser är vår kunskap om dem i flera avseenden relativt begränsad. Ett förändrat klimat kommer att kräva en förändrad dagvattenhantering. Regeringen har gett i uppdrag inom ramen för utredningen om hållbara vattentjänster att förslag på lämpliga åtgärder tas fram. Vilka slutsatser har utredningen landat i? Dagvattenutredningar har blivit mer komplexa och behöver kommuniceras på ett mer omfattande sätt. Vilka erfarenheter finns från kommun- och leverantörsledet vad gäller att åstadkomma en mer smidig process och bättre måluppfyllelse?

Seminariet behandlar dels slutsatserna från SMHI:s rapport om extremregn i nutida och framtida klimat, dels regeringsuppdraget om dagvattenhantering i ett framtida klimat. Dessutom ges exempel på hur kommuner och leverantörer arbetar med dagvatten i plan-, bygg- och förvaltningsprocessen.

Målgrupp: Seminariet riktar sig till kommunaltjänstemän som arbetar med dagvattenfrågor, men även personer inom produktion, drift- och underhåll.

Seminarieansvariga: Vilhelm Feltelius, VA-guiden och Karin Carlsson, WSP/Varim
Moderator: Anna Dahlman Petri, WSP/Varim

PROGRAM
• Extremregn i ett nutida och framtida klimat – vad vet vi?
Anna Eronn, SMHI
• Ett samtal om utredningen om hållbara vattentjänster och dagvattenfinansieringsfrågor
Anders Grönvall, f.d. utredare SOU – Hållbara vattentjänster
Maria Rothman, Tekniska kontoret Norrköpings kommun
Irina Persson, Uppsala Vatten och Avfall AB
• Hur arbetar kommunerna med dagvatten i ett förändrat klimat? Representanter från kommuner och leverantörsledet är inbjudna för att dela erfarenheter för en tydlig plan-, bygg- och förvaltningsprocess.

Arrangör: Varim och VA-guiden


Torsdag 27 september: Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? 
Utredningen Hållbara vattentjänster lämnade sitt betänkande den 28 maj 2018. Den föreslår bland annat ändringar i 6 § vattentjänstlagen vad gäller kommunernas ansvar för att lösa försörjningen av vattentjänster utanför befintligt verksamhetsområde. Dessutom diskuterar utredningen ökade krav på kommunernas planering av va, en satsning på va-rådgivning och ökad tillsyn på små avlopp.

Under denna timme presenteras utredningens förslag som sedan diskuteras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och en kommunal VA-ansvarig.

Målgrupp: va-strateger, va-planerare och va-rådgivare i kommuner. Miljökontor som arbetar med små avlopp och va i omvandlingsområden. Konsulter, projektledare och teknikleverantörer som arbetar med va-planering och va-utbyggnad.

Seminarieansvarig och moderator: Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop

PROGRAM
• Välkomna
Marie Strand, VA-guiden
• Förslag från Utredningen om Hållbara vattentjänster om ökad åtgärdstakt för små avlopp och ändringar i 6 § vattentjänstlagen
Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
• Hur ser Havs- och vattenmyndigheten på utredningens förslag?
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
• Vad betyder förslagen i utredningen för kommunens va-planering?
Pernilla Bratt, Lidköpings kommun

Arrangör:  VA-guiden