Ansluta fler fastigheter till gemensamhetsanläggning – övergångsbestämmelser och tillstånd?

Fråga: I vår kommun har vi ett antal lite större gemensamma anläggningar. Ibland vill dessa ansluta fler fastigheter än de som varit anslutna från början. För frågeställningen utgår vi ifrån att det finns kapacitet för detta. Då anser vi att det kräver tillstånd enligt 13 § pkt 2 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ”Det krävs tillstånd för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning”. Jonas Christensen har i ett expertsvar från 13 januari 2010* sagt att det är en anmälningspliktig ändring att ansluta fler vattentoaletter enligt 14 § FMH. Jonas resonerar att det bara är om vattentoalett inte tidigare är ansluten till anläggningen som det är tillståndspliktigt enligt 13 §, men det är inte så det står i paragrafen. Det svaret är ju nu gammalt, så jag utgår i min fråga från att det idag är tillståndspliktigt att ansluta fler fastigheter till en gemensam anläggning.

  • Min fråga gäller sådana anläggningar som vid anläggandet var C-anläggningar, men idag är U-anläggningar. De har ju inte fått tillstånd utan ett svar på anmälan med föreläggande av försiktighetsmått. Det känns då konstigt att ge tillstånd till anslutningen av fler fastigheter.
  • Omfattas en sådan avloppsanläggning fortfarande av 1:11 miljöprövningsförordningen, så att det är en anmälningspliktig ändring? Eller borde de nu söka tillstånd till den befintliga anläggningen? Hur ska vi annars göra?
EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Tillstånd för ledningarna
En gemensamhetsanläggning som har kapacitet för ytterligare anslutningar och dessa nya anslutning ryms inom ett gällande (miljöbalks-)tillstånd eller en (miljöbalks-)anmälan, kan enligt min uppfattning ta emot dessa nya anslutningar utan vare sig anmälan eller tillstånd.

Men den som ska koppla på sig på en befintlig gemensamhetsanläggning kan komma att träffas av anmälnings- eller tillståndsplikt trots att man inte själv inrättar reningsanläggningen. Detta måste anses följa av 15 § sista stycket FMH som säger att 13 § 1 och 2 stycket inte ska tillämpas på en avloppsanordningens som är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. En allmän va-anläggning är en anläggning som lyder under vattentjänstlagen.

Det är alltså inte gemensamhetsanläggningen (med eller utan tillstånd) som kan komma att kräva tillstånd utan det är inrättandet av de ledningar från varje fastighet som ska dras till gemensamhetsanläggningen som är sådana avloppsanordningar som kan kräva tillstånd enligt 13 § FMH.

Övergångsbestämmelser för C-anläggning som blivit U-anläggning
När det gäller frågan om förhållandet när en anläggning som tidigare var en C anläggning har blivit en U-anläggning. Svaret finns i övergångsbestämmelserna till dessa förordningar, och för att kunna besvara frågan måste man veta när den författningsändring ägde rum som omvandlade en verksamhet från en C-anläggning till en U anläggning. Övergångsbestämmelserna finns alltid sist i författningarna.

Reformen när man ändrade de små enskilda avloppen från att omfatta 1-25 pe till att omfatta 1-200 pe, så gjordes det, så vitt jag kunna utröna, genom SFS 2007:674, och då är det alltså övergångsbestämmelserna till den ändringen man får leta efter.

En anläggning som genom ändringen blev U från att ha varit C blir alltså tillståndspliktig genom att den då kom att omfattas av 13 § FMH istället. Läser man då övergångsbestämmelserna (punkten 1 sista meningen):

Verksamheten får fortsätta att bedrivas utan tillstånd till och med den 30 juni 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

Det är inte helt lätt att läsa detta men min uppfattning är att om er gemensamhetsanläggning blev tillståndspliktig genom denna ändring så skulle den ha sökt tillstånd senast den 30 juni 2008.

Men vad gäller anslutningar till denna gemensamhetsanläggning, så är alltså dessa tillståndspliktiga enligt vad som skrivits ovan.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.


Relaterat

– *När ska nytt tillstånd sökas?
– Krävs anmälan eller tillstånd vid anslutning av ytterligare ett hushåll?

DELA