Bekämpningsmedel i dagvatten från bostadsområden

En screeningstudie från Sveriges lantbruksuniversitet indikerar att bostadsområden kan vara en källa till glyfosat och andra bekämpningsmedel i dagvatten, om än i liten omfattning.

Växtskyddsmedel nyttjas för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur. I Sverige är dock endast ett fåtal växtskydds-medel godkända för privat bruk. Ett av de växtskyddsmedel som har störst privat användning är ogräsmedlet glyfosat (som finns bl a i bekämpningsmedlet Roundup).

Det saknas till stor del kunskap om i vilken grad växtskyddsmedel från privat användning läcker till omgivande vattenmiljöer. Antalet studier är få och de som gjorts har inte entydigt kunnat visa på vilken grad som den privata användningen av växtskyddsmedel bidrar till uppmätta halter i vattenmiljön.

Kan indikera läckage från bostadsområden

Med syftet att förbättra kunskapsläget om växtskyddsmedel i den akvatiska miljön har Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en screeningstudie där 84 dagvattenprover från 24 olika lokaler i tätbebyggda områden har analyserats. Tidsintegrerade prover samlades in i dagvattenbrunnar och från dagvatten-utlopp i diken eller sjöar i Uppsala, Göterborg samt i Stockholms och Skåne län. Studien genomfördes under maj-augusti 2018.

Några intressanta fakta från rapporten:

  • I 56 av 84 analyserade dagvattenprover återfanns halter av glyfosat över detektionsgränsen (0,01 µg/l). Medelhalten för samtliga prover var 0,14 µg/l och den högst uppmätta halten var 4,1 µg/l. Detta är långt under bedömningsgrunden i ytvatten (100 µg/l). Vädret var under studiens genomförande dock betydligt torrare och varmare än under ett normalår vilket kan ha minskat ogrästillväxten och därmed användandet av växtskyddsmedel.
  • Forskarna fann inget tydligt samband mellan halterna av glyfosat som återfanns i proverna och förekomsten av jordbruk. Detta kan indikera att privat användning i bostadområden är en källa till glyfosat till omgivande vattenmiljöer. Bidrag via luft och nederbörd kan dock inte uteslutas.
  • Utöver glyfosat detekterades även 28 andra bekämpningsmedel i dagvattenproverna. Troliga källor till läckaget i bostadsområden är dels medveten användning i växtskydds- eller biocidsyfte, dels användning av fasadfärger, fönsterfärger och beklädnadsmaterial såsom takpapp, som alla kan innehålla olika bekämpningsmedel för att skydda produkten.

Fullständig referens: Jonsson O., Berggren K., Boström G., Gönczi M., Kreuger J. (2019). Screening av bekämpning i dagvatten från bostadsområden – med fokus på glyfosat. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet CKB rapport 2019:2


Relaterat

Användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, vägledning 2016 (VA-planering)
Forum för kemikaliesmart byggande – tema dagvatten
Borttagning av trådalger i dagvattendamm. Expertsvar