Haninge kommun – nytt förslag på VA-plan och GIS-karta på webben

Haninge kommun håller på att uppdatera sin VA-plan från 2015 och det nya förslaget har precis varit ute på remiss.

Det nya förslaget, VA-plan 2020 består av ett huvuddokument och fyra bilagor. Planen anger kommunens strategiska och långsiktiga VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Intressant är också att man på kommunens webbplats även kan hitta olika va-planområden i en GIS-karta, indelade i olika kategorier om vilka behov enligt § 6 vattentjänstlagen som finns för områdena. GIS-kartan ett bra exempel på va-kommunikation för att tydliggöra och kommunicera information om va-planområden för kommunmedborgarna.

När förra planen från 2015 antogs bestämde man att planen skulle uppdateras under varje mandatperiod. I den nya planen konstaterar man att VA-planen är en produkt av dagens förutsättningar och kommer därför att behöva aktualiseras allteftersom förutsättningarna förändras och i takt med att kommunen också utvecklas. Kommunen har ambitionen att planen ska fastställas varje år av kommunfullmäktige i samband med VA-taxan och övriga planeringsförutsättningar för kommunen.

 


Relaterat

Haninge kommun, va-planering och va-plan 2015