Dags att söka bidrag för åtgärder mot spridning av föroreningar via dagvatten

Sitter du på någon smart idé som kan bidra till minskade utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till dagvatten? Då är dags att söka årets investeringsbidrag från Naturvårdsverket. 

 

Som ett stöd i miljöarbetet har Naturvårdsverket i uppdrag att fram till 2023 dela ut investeringsbidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Fokus är dels på dagvattenåtgärder som minimierar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, dels implemenetering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avsloppsreningsverk.

Till vad kan bidraget användas?

Enligt Naturvårdsverkets hemsida kan bidrag ges till:

  • ”investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar,
  • eller som på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.
  • Bidrag får även ges till förstudier och andra förberedande åtgärder, som krävs inför en tilltänkt konkret åtgärd.
  • Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.”

På hemsidan utvecklar man på vad som avses med investeringsprojekt och förstudieprojekt:

”Investeringsprojekt kan omfatta hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering. För investering i anläggning önskas skötsel- och underhållsplan.

Förstudieprojekt omfattar framtagning av underlag för en tilltänkt konkret åtgärd. För förstudieprojekt önskas tidplan för planerat genomförande av konkret åtgärd.”

Sista ansökningsdatum för bidrag till dagvattenåtgärder är 20 mars 2020.

Läs mer om investeringsbidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

För den som är intresserad av att söka bidrag för läkemedelsrening, hittar du mer information här.