Provtagning på tapeten under Vatten Avlopp Kretslopp 2020

I ett pågående projekt om dagvatten-provtagning i Västerås är målet att hitta samband mellan grumlighet och halter av olika ämnen i dagvatten.  Resultat från projektet kommer att presenteras under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 18-19 mars i Jönköping.

Generellt är provtagning av dagvatten komplicerat. Föroreningshalten varierar mycket över tid och beror på hur mycket det regnar. Detta gör det svårt att erhålla representativa prover av dagvattnets föroreningsinnehåll.

På initiativ av Mälarenergi pågår just nu ett projekt om dagvattenprovtagning i Västerås, där förhoppningen är att hitta nya och mer kostnadseffektiva sätt att bedöma förorenings-belastningen i dagvatten. IVL Svenska Miljöinstitutet utför provtagningen tillsammans med Sweco Environment.

Projektet ingår som en del i ett större EU-finansierat projekt, kallat Life Rich Waters som ska bidra till en förbättrad vattenmiljö, främst i mellansvenska vatten som rinner ut och påverkar Mälaren och norr Östersjön.

Resultat presenteras under Vatten Avlopp Kretslopp

Inom ramen för provtagningsprojektet har man i dagvattenbrunnar placerat ut turbiditetssensorer som mäter grumligheten kontinuerligt i kombination med passiva provtagare som mäter metaller och fosfor. Vattenprover har tagits med kontinuerliga intervall och sedan analyseras.

Stephan Valley, projektledare vid IVL. Foto: IVL.

Om tekniken fungerar som avsett är förhoppningen att den ska kunna användas av kommuner och företag som vill mäta belastningen mer kostnadseffektivt över längre tid. Det kan även vara till nytta för företag som vill kontrollera utsläpp av ämnen.

Under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping delar projektledare Stephan Valley med sig av sina erfarenheter från projektet och de resultat som genererats så här långt.

För den som vill veta mer: I september följde VA-guiden med ut i fält när IVL och projektpartnern Sweco genomförde provtagning. Du hittar ett reportage från det besöket här.

Ta del av hela programmet för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp här.


Relaterat

Vatten, avlopp och Vätternperspektiv på VAK 2020 i Jönköping
Nytänkande på va-bolaget
Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar