Ställ dina frågor till experterna på Vatten Avlopp Kretslopp 2021

Ta chansen till en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor under Vatten Avlopp Kretslopp 2021.

Vi har i år två expertpaneler som svarar på deltagarnas frågor:

  • Onsdag 17/3 (kl 13.00-14.30) Fråga experten – Dagvatten och VA-planering
  • Torsdag 18/3 (kl 13.00-14.30) Fråga experten – Små avlopp

Det går inte längre att skicka in frågor till fråga experten live. 


VA-guiden väljer ut och fördelar frågor som konferensens expertpaneler tar sig an. Vi frågar om namn och e-post för att kunna ställa eventuella kompletterande frågor om inskickade frågor. Personuppgifterna sparas endast till och med april 2021 för att underlätta konferensen och lämnas inte vidare till någon annan part.

Anmälan till konferensen
VA-guidens integritetspolicy


Expertpanel: Dagvatten och VA-planering

Emma Sjögren, WSP Environmental

Emma är senior miljö- och hållbarhetskonsult med stor erfarenhet av VA-strategiska frågor och prövning av vattenverksamhet. Emma kan bl a besvara frågor om bedömning av behovet av allmän VA-försörjning (§ 6), bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och vilka verktyg det finns att använda.

Hon svarar även på frågor om GIS-stödet för små avlopp och ansvarsfrågor om spillvattenförsörjning och dagvattenhantering där lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken möts.

Jonas Andersson, WRS

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet. Ställ frågor om dagvattenteknik till Jonas.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till dagvatten och va-planering.

Anne Adrup, Sweco Environment AB

Anne Adrup har civilingenjörsexamen från Samhällsbyggnadsteknik i Luleå och har arbetat med VA-frågor i ca 30 år i olika organisationer såsom på kommunalt VA-bolag, som konsult och som projektledare inom rörnät på Svenskt Vatten. Anne arbetar idag som seniorkonsult inom VA på Sweco Environment.

Uppdragen på Sweco handlar numera till stor del om övergripande VA-frågor som VA-planering och organisationsfrågor. Anne arbetar också med utredningar som rör ledningsnät samt förnyelse- och underhållsplanering. Anne besvarar främst frågor om VA-planering men även frågor om ledningsnät.

Expertpanel: Små avlopp

Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet

Inga är biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och forskar inom VA-teknik och små avlopp. Ställ gärna frågor om jämförelser av olika små avloppssystem, uppföljning av markbaserade anläggningar, fosforfilter med mera.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till små avlopp.

Representanter från VVS-fabrikanternas råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och va-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.

Åsa Gunnarsson, HaV

Åsa har tagit fram Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Ställ frågor som rör vägledningarnas innehåll, HaV:s tolkning av lagstiftningens krav samt myndighetens ansvar och roll.

Bodil Forsberg, HaV

Bodil har också varit med tagit fram Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Ställ frågor som rör vägledningarnas innehåll, HaV:s tolkning av lagstiftningens krav samt myndighetens ansvar och roll.