Ställ dina frågor till experterna på Vatten Avlopp Kretslopp 2022

Ta tillfället i akt och skicka in dina frågor om små avlopp, dagvatten och VA-planering till konferensens expertpaneler så har du chansen att få din fråga besvarad live under konferensen.

På VAK 2022 har vi två expertpaneler som svarar på deltagarnas frågor:

  • Onsdag 16/3 (kl 13.00-14.45) Fråga experten: dagvatten och VA-planering
  • Torsdag 17/3 (kl 13.00-14.45) Fråga experten: små avlopp

Tack för alla frågor!

Vi har stängt formuläret och skickat utvalda frågor till respektive panel.


VA-guiden väljer ut och fördelar frågor till expertpanelerna. Du som frågeställare är anonym gentemot experten och övriga som tar del av frågan och svaret. Det finns inte möjlighet att bedöma enskilda fabrikat av avlopps- och dagvattenprodukter inom ramen för Fråga experten. Däremot går det t ex bra att ställa frågor om olika tekniker generellt sett. Vi frågar om namn och e-post för att kunna ställa eventuella kompletterande frågor om dina inskickade frågor och behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.


Expertpanel: dagvatten och VA-planering, 16 mars

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl och har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Johanna arbetar bl a med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet men också med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Ställ frågor om all juridik kopplat till dagvatten och VA-planering.

Jonas Andersson, WRS

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet och är en av de uppskattade experterna i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten. Ställ frågor om dagvattenteknik och olika dagvattenanläggningar till Jonas.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Han har mångårig erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till små avlopp men svarar även på frågor om juridik inom dagvattenområdet – planering, kravställande och ansvarsfördelning samt frågor som handlar om juridiken kring VA-planering, hur miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster hänger ihop och överlappar varandra. Ställ frågor till Jonas om all juridik kopplat till dagvatten och VA-planering.

Malin Ljungdahl, Tyréns 

Malin har läst vid Chalmers tekniska högskola och har en lång yrkeserfarenhet av VA-frågor från kommuner som Kungälv och Lerum. Hon har bland annat haft roller som VA-ingenjör, enhetschef för VA-planering och biträdande VA-chef. Sedan november 2019 har hon axlat konsultrollen som uppdragsansvarig för VA-utredningar på Tyréns. På Tyréns har Malin ofta uppdrag som rör VA-planer, strategiska vägval inom VA, VA-taxa, analys och prioritering av nya verksamhetsområden för allmän VA-försörjning och brand- och släckvattenplaner. Ställ frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi till Malin.

Expertpanel: små avlopp, 17 mars

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Han har mångårig erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas kan mycket om rättsliga frågor kopplade till små avlopp och har bidragit med över 200 små-avlopps-svar i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten. Ställ frågor om juridiken kopplad till små avlopp.

Lena Gustavsson, MÖS

Lena Gustavsson jobbar som miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg men vid årsskiftet 2021/2022 byter hon till en mer rådgivande roll inom VA, vatten och förorenad mark hos samma arbetsgivare. Lena har lång erfarenhet av arbete med tillsyn och tillståndsgivning för små avlopp och frågor kopplade till ämnet. På VA-guidens diskussionslista delar hon frikostigt med sig av erfarenheter vid frågor om handläggning av små avlopp. 2019 mottog Lena VA-guidens Avloppshjältepris. Ställ frågor om allt inom handläggning av små avlopp.

VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. VVS-fabrikanterna representeras här av Patrik Ellis, affärsutvecklingschef på Kingspan BAGA och Hanna Karlsen, ansvarig för projektering, process & försäljning på Topas Vatten. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.

MRV

MRV är branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk. I panelen representeras de av talespersonen Terje Skaarnes. Ställ frågor om allt kring prefabricerade produkter, såsom tekniska frågor kring minireningsverk, CE-märkning, service och underhåll eller efterpolering.

Havs- och vattenmyndigheten

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg har tagit fram Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Ställ frågor som rör vägledningarnas innehåll, Havs- och vattenmyndighetens tolkning av lagstiftningens krav samt myndighetens ansvar och roll.