Enköpings utmaningar i arbetet med kommunens dagvattenplan

Enköping är i slutfasen med att ta fram en ny dagvattenplan. Syftet är att minska risken för översvämning och förbättra statusen i kommunens vattenförekomster. Biträdande VA-chef Marika Hanson och vattenstrategen Johan Axnér berättar mer om arbetet under Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Marika Hanson och Johan Axnér. Enköpings kommun.

Vattnets väg genom samhället följer sällan de administrativa och juridiska gränser som vi människor har satt upp. Ett framgångsrikt dagvattenarbete förutsätter därför ofta förvaltningsöverskridande samarbeten och en viktig del är att lyfta dagvattenfrågan tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett sätt att strukturera arbetet med dagvatten är att utgå från strategiska planeringsdokument som anger principerna för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen och hur ansvaret ska fördelas internt och externt. Enköpings nya dagvattenplan är ett sådant exempel där två av de inblandade i arbetet är biträdande VA-chefen Marika Hanson och vattenstrategen Johan Axnér.

– Utmaningarna vi ställs inför i Enköping är nog lika för många andra kommuner. Vi har vattendrag som inte uppnår god status och delar av året har vi problem med översvämning av både gator och annan infrastruktur, berättar Johan Axnér.

Målet: att dansa tillsammans

Arbetet med dagvattenplanen inleddes med att identifiera utmaningarna inom kommunen och skapa en gemensam målbild för hur man ville att dagvatten skulle hanteras. Marika Hanson berättar att det till en början var svårt att skapa en enighet kring dagvattenfrågan i projektgruppen på grund av projektdeltagarnas olika perspektiv och ”stuprörstänk”.

– Initialt jämförde vi dagvattenarbetet med en ganska taskigt utförd dans där vi inte visste hur vi skulle bjuda upp eller ens vilken dans vi skulle dansa. Målet med dagvattenplanen var att skapa förutsättningar för att kunna dansa tillsammans.

Se föreläsningen under VAK

Marika Hanson och Johan Axnér berättar mer om arbetet med dagvattenplanen under den digitala konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 16–17 mars 2022, till exempel hur man lyckades överbrygga skillnader i synsätt mellan kommunens förvaltningar. Föreläsningen ingår i den förinspelade delen av konferensprogrammet.

– Genom att berätta om processen, utmaningar och lösningar där vi delar med oss av våra erfarenheter hoppas vi kunna bidra till en bättre vattenplanering hos andra kommuner, säger Johan Axnér.

Läs mer om konferensen Vatten Avlopp Kretslopp här.