Möjlighet att söka bidrag för minskade utsläpp av föroreningar via dagvatten

Nu går det att återigen att söka bidrag från Naturvårdsverket för åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Sista ansökningsdag är 11 mars 2022.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 dela ut investeringsbidrag till åtgärder som kan minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Nu har ansökan öppnat för att söka pengar för 2022.

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Det övergripande syftet med förordningen är att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen: Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Vem kan söka och till vad?

Bidraget kan ges till både offentliga och privata aktörer, exempelvis kommuner, VA-organisationer, fastighetsägare, föreningar och företag.

Pengar kan sökas för investeringar i teknik eller andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar eller som på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Bidrag kan också ges till förstudier och andra förberedande åtgärder som krävs inför en tilltänkt konkret åtgärd.

Läs mer om bidraget för dagvattenrening på Naturvårdsverkets hemsida.

Parallellt med detta bidrag så finns även i år möjlighet till förstudiestöd för avancerad rening av läkemedel: Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk (via naturvardsverket.se).

Sista ansökningsdag för båda bidragen är den 11 mars 2022.