29 september, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under hösten en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när det gäller markavvattningsföretag. 

Hur ska markavvattningsföretag hanteras i planprocessen? Vilket flöde är acceptabelt från planområdet och vem är ansvarig för vad? Dessa är frågor som ofta dyker upp i samband med exploatering i städernas utkanter, på eller i anslutning till åkermark.

För att reda ut de här frågorna bjuder VA-guiden in till en webbutbildning den 29 september. Föreläsare är två veteraner inom området: Bengt Jonsson (civilingenjör och agronom) och Carl-Gustav Hagander (arkitekt) med många år på bland annat Mark- och miljööverdomstolen bakom sig.

Målgrupp

Personer som kommer i kontakt med markavvattningsföretag i sin yrkesroll, till exempel projektledare/utredare på VA-förvaltning eller VA-bolag, anställda inom plan- och exploateringsavdelning på kommun eller konsulter som utför dagvattenutredningar.

Innehåll

Kursen består av två delar. Under förmiddagen fokuserar vi på vad ett markavvattningsföretag är, bland annat genom att besvara följande frågeställningar:

 • Historiken, hur kom det till och varför?
 • Hur har lagstiftningen förändrats?
 • Vilka fastigheter ingår och påverkas?
 • Hur är de dimensionerade?
 • Var hittar jag information om markavvattningsföretag?

Under eftermiddagen går vi igenom hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Exempel på frågor som kommer att lyftas:

 • Hur ser juridiken ut, vilka lagar reglerar detta?
 • Juridiken kring anslutning av verksamhetsområde (VO), av samfällighet eller privat fastighet till dikningsföretag.
 • Kan en del av ett dikningsföretag ingå i ett VO för dagvatten eller behöver kommunen då ta över hela dikningsföretaget?
 • Vad gäller om VO respektive planområde ligger inom respektive utanför båtnadsområde?
 • Hur kan skötselansvar mellan markavvattningsföretag och VA-huvudman regleras?
 • Vilken/vilka utredningar behöver göras för att upphäva dikningsföretag?
 • Om dikningsföretaget är dimensionerat för att ta emot ett flöde av 2 l/s, ha, vilken återkomsttid ska man då räkna med?

Ett mer detaljerat program kommer närmare kursstart.

Föreläsare

Civilingenjör och agronom
Arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd, MÖD

Bengt Jonsson är civilingenjör och agronom. Han har arbetat 15 år som lantbruksingenjör vid Jordbruksverkets vattenenhet där han framför allt handlade frågor gällande avvattning av jordbruksmark. Som förrättningsman enligt 12 kap vattenlagen han har prövat och lämnat tillstånd till olika typer av markavvattningsföretag.  Han har behörighet att vara markavvattningssakkunnig. Han har i 10 år arbetat som tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen och 10 år som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Vid domstolarna har han varit inblandad i olika typer av miljömål men framför allt varit inriktad på måltyper där vattenfrågor varit av särskilt intresse.

Carl-Gustaf Hagander har lång erfarenhet av att arbeta med tillämpningen av PBL i samhällsbyggandet. Han har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt arbetat på Riksantikvarieämbetet. Senast arbetade han som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf är en av författarna till boken ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Datum: 29 september
Tid: 9.00-16.30 (kl 8.45 inloggning för deltagare och kontroll av teknik)
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se

Pris:
Medlemmar i VA-guiden inom dagvatten: 3700 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 5100 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 23 september

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

Se alla VA-guidens utbildningar


Anmälan

29/9, Markavvattningsföretag i planprocessen - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Intresserad av en offert för en eller flera av VA-guidens medlemstjänster?
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

 • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Till VA-guidens integritetspolicy.
 • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
 • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
 • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.