Expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in till konferensen.  

Här presenterar vi expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering som kommer svara på era inskickade frågor. i programpunkten Fråga experten: dagvatten, kretslopp och VA-planering, torsdag den 16 mars.

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl och har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna arbetar bl a med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet men också med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Ställ frågor om all juridik kopplat till dagvatten och VA-planering.

Hamse Kjerstadius, NSVA

Hamse är utvecklingsingenjör vid Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) och arbetar med införandet av ny teknik inom avloppsrening. Arbetet rör slamhantering, näringsåtervinning biogasproduktion, läkemedelsrening och klimatneutralitet. En stor satsning är det källsorterade VA-systemet Tre Rör Ut som har byggts i Oceanhamnen i Helsingborg där vakuumtoaletter och matavfallskvarnar används för att nå ökad cirkularitet.  Hamse har en bakgrund vid Lunds Tekniska Högskola där han disputerade 2017 inom biogasteknik. Ställ frågor om källsortering, näringsåtervinning, biogas och avloppsrening till Hamse.

Jonas Andersson, WRS

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet och är en av de uppskattade experterna i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten. Ställ frågor om dagvattenteknik och olika dagvattenanläggningar till Jonas.

Malin Ljungdahl, Tyréns 

Malin har läst vid Chalmers tekniska högskola och har en lång yrkeserfarenhet av VA-frågor från kommuner som Kungälv och Lerum. Hon har bland annat haft roller som VA-ingenjör, enhetschef för VA-planering och biträdande VA-chef. Sedan november 2019 har hon axlat konsultrollen som uppdragsansvarig för VA-utredningar på Tyréns. På Tyréns har Malin ofta uppdrag som rör VA-planer, strategiska vägval inom VA, VA-taxa, analys och prioritering av nya verksamhetsområden för allmän VA-försörjning och brand- och släckvattenplaner. Ställ frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi till Malin.