Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Många bäckar små – Om kommunens möjligheter att reglera dagvatten i detaljplan

Kommunen ska vid planläggning och i andra PBL-ärenden säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs och att statusen i en vattenförekomst inte försämras. Kommunernas möjlighet att i...
Dokumentbibliotek

Lösenordsskyddad: Kurswebb – Juridik och teknik för dagvatten, 3-4 september i Uppsala

Här hittar du åhörarkopior till utbildningen Juridik och teknik för dagvatten.Åhörarkopiorna går att ladda ner via länken nedan. Du kan även ladda ner programmet...

Bekämpningsmedel i dagvatten från bostadsområden

En screeningstudie från Sveriges lantbruksuniversitet indikerar att bostadsområden kan vara en källa till glyfosat och andra bekämpningsmedel i dagvatten, om än i liten omfattning.Växtskyddsmedel...

Det som göms i snö kommer upp i tö

Med syftet att öka förståelsen för föroreningar i snö längs med våra vägar har man i en ny labstudie undersökt andelen metaller och PAHer...

Förslag till lagändringar gällande skyfall i ny rapport om klimatsäkert vatten

I en ny rapport från Sydvatten görs ett försök att ta ett helhetsgrepp om vattenresursfrågan och de behov och utmaningar som finns idag. I...

Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

En dagvattendamm har som primärt syfte att fördröja och rena dagvatten. Ibland kan den dock även innebära andra fördelar. I en studie vid Uppsala...

Samverkan för hållbar klimatanpassning

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram ett antal guider och verktyg för att stödja samverkan och medborgardeltagande i kommuners klimatanpassningsarbete.Klimatanpassning innebär att planera...

Klimatförändringarnas lokala effekter

En ny rapport beskriver hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka tre svenska kommuner. En av kommunerna, Malmö kan få stora delar av...

Ny mjukvara ska ge kommuner bättre koll på kusterosion

I en avhandling från Lunds universitet presenteras en modell som gör det möjligt att beräkna de framtida konsekvenserna av kustöversvämning och erosion för olika...

Mikroplaster i miljön år 2019

Naturvårdsverket har nyligen avrapporterat ett regeringsuppdrag om mikroplast. Bland åtgärderna mot spridning finns bl a förslag om att anmälningsplikt införs för anläggningar med konstgräs.Redan...

Senaste artiklarna