Start Små avlopp Fråga Experten

Fråga Experten

Markbädd med plast runt om – kan det fungera?

Fråga: Frågan gäller tätad markbädd, 30 m2. Tillstånd har skrivits för en traditionell genomsläpplig markbädd, men slutbesiktningsprotokollet redovisar att markbädden är anlagd som tät...

Behöver vi utreda vattentillgång och -kvalitet i avloppsprövningen för befintlig bebyggelse?

Fråga: Frågan gäller i vilken utsträckning som miljöenheten (fastighetsägaren) ska utreda dricksvattenkvalitet och -kvantitet på befintliga vattentäkter i samband med en ny avloppsansökan på...

Behövs nytt tillstånd för att ansluta till gemensamhetsanläggning efter fem år?

Fråga: Är man skyldig att söka tillstånd för att ansluta ett hushåll till en gemensamhetsanläggning (som inte är fullbelagd) efter att de fem åren...

Kan vi göra en skälighetsbedömning innan åtalsanmälan eller MSA?

Fråga: Finns det någon möjlighet för kommunal tillsynsmyndighet att göra en skälighetsbedömning inför åtalsanmälan – i de fall när vi fattat beslut om tillstånd...

Har man börjat tolka 13§ FMH enligt HaVs förslag från 2016?

Fråga: Finns prejudikat som anger att 13§ FMH 1998:899 punkt 2 bör tolkas så som den skrevs i nya författningsförslaget (Tydligare regler för små...

Kan ytan på en markbädd minskas när fosfor kemfälls i slamavskiljaren?

Fråga: Jag undrar om en markbädd lättare släpper igenom avloppsvatten där fosforn fällts ut i slamavskiljaren? Kan ytan på en traditionell markbädd minskas från...

Vem har ansvar för avloppsanläggningen?

Fråga: Vid en avloppsinventering på en campingplats ansågs anläggningen vara bristfällig varpå ett beslut om förbud skickades ut till fritidsföreningen som driver campingen. Campingen utgörs...

Hur kan vi förmedla att ett villkor i ett avloppstillstånd är inaktuellt och inte...

Fråga: Vi har en fråga om tillståndsbeslut för enskilda avlopp. Vi har ett villkor i tillståndet som vi anser är inaktuellt i dagsläget. Det...

Otydligt formulerat tillstånd för anläggning vid Natura 2000-område – hur göra?

Fråga: En fråga angående formulering i ett gammalt beslut för tillstånd för enskild avloppsanläggning med vattentoalett. Det är ett beslut från 1996 där ingen situationsplan...

Eget omhändertagande av slam – riskerar kommunen att ändå behöva hämta slammet?

Fråga: Vi har en liten fundering här i vår kommun och vi tänker att fler kommuner borde kunna hamna i liknande situationer. Vi ser en...

Senaste artiklarna