Start Taggar Diken

Tagg: Diken

Vad är VA-huvudmannens ansvar när dike nedströms detaljplan går fullt?

Har VA-huvudmannen något ansvar för översvämningar inom en detaljplan om diket utanför planområdet, som dagvattnet släpps till, går fullt? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl svarar. FRÅGA Jag...

Avleda dagvatten till markavvattningsföretag som fallit i glömska?

VA-guidens expert Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om hur man går tillväga vid avledning av dagvatten till ett "avsomnat"...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Vatten och partikeltransport i en dag- och bräddvattenanläggning

I ett fullskaleförsök i en dag- och bräddvattenanläggning i ett mindre villaområde har kapaciteten att hantera dagvatten och partiklar vid ett kraftigt punktutsläpp undersökts. Den...

Underhållstips och juridisk reglering för diken i odlingslandskap

Diken fyller en viktig funktion för att skapa bra förutsättningar för odling, som värdefull biotop och för att transportera bort dagvatten från bebyggelse och...

Vad påverkar svackdikens fördröjande funktion?

Svackdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator och har som primärt syfte att fördröja och avleda dagvatten. Men hur påverkar exempelvis markförhållanden...

När är ett dike ett dike? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga När är ett dike ett dike, och när är ett dike en del av det...

Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet, LRF 2014

Denna handbok är skriven för dig som äger ett dike eller en annan vattenanläggning i jordbrukslandskapet – oavsett om du har varit medveten om...

Dom om ersättningsfördelning i dikningsföretag. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 8481-15 den 20/12-2016. Domen handlar om en omprövning av ett dikningsföretag från 1993. Diket tar...

Dom om åtgärd och omprövning av markavvattningsföretag. MMÖD 2015

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 6639-14 den 18/12-2015 Målet gäller ett markavvattningsföretag från 1932. Nu vill ett bolag kulvertera en...

Senaste artiklarna