Start Taggar Klimatanpassning

Tagg: Klimatanpassning

Modellering av klimatförändringar – hur förbereder vi dagvattenhanteringen för ökade flöden? Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2006

Föredrag av Anette Davies, Lunds Universitet, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping, 2006. Föredragets engelska titel: Modelling for climate changes - how do we prepare...

Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. Miljömålsprojekt, Boverket, 2010.

Skriften inleds med en ingång i vad mångfunktionella ytor är och vilken roll de kan spela för en hållbar stadsutveckling. Tre delteman visar på...

Klimat och sårbarhet i dagvattenhanteringen. Göteborg Vatten.

Bildunderlag till föredrag av Henrik Kant (Göteborg Vatten) om Klimat och sårbarhet i dagvattenhanteringen applicerat på Gullbergsvass, ett försöksområde i Göteborg.

Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur. Boverket 2010

Skriften uppmanar bland annat till; "Gör plats för stadens vatten" med exempel på hur vi i staden kan utveckla den blå strukturen genom att: restaurera vattendrag och...

Vatten i planeringen – möjlighet och problem i planeringen. Miljöförvaltningen Stockholm, 2009.

Ur: Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering. Kapitel 9: Vatten i planeringen - möjlighet och problem i planeringen. Miljöförvaltningen Stockholm.

Senaste artiklarna