Start Taggar Miljöbedömning

Tagg: Miljöbedömning

Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år. Reportage 2016

Dagvattenvåtmarkers långtidsfunktion har tidigare varit osäker. Ingen har utvärderat deras funktion över en längre period än 5-10 år och många utredningar är endast ögonblicksbilder....

Plastpartiklar i Östersjön – mikroskräpets källor, spridningsvägar och effekter på miljön. IVL Östersjöseminarium 2016

IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium hölls 5 oktober 2016. Årets tema var Åtgärder och innovationer för rent vatten och grön tillväxt. Presentationen nedan var intressant ur...

Metod för bedömning av dagvattenutsläpp till sjöar i Stockholmsområdet, exjobb LTU 2005

Utdrag ur rapport Recipienter för dagvatten har vitt skilda tillstånd och förutsättningar. Därför är det svårt att sätta gränser för tillåtna och otillåtna koncentrationer eller...

Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark, SVU rapport 2016

Utdrag ur referat Anlagda dagvattenvåtmarker används ofta för fördröjning och rening av dagvatten. Trots tveksamheter när det gäller långtidsfunktionen hos de här våtmarkerna har ingen...

Utvärdering av markbaserat reningssystem. Exjobb, 2015

Utdrag ur referatet Det här examensarbetet syftade till att utvärdera två markbaserade reningsmetoder, en översilningsyta och ett utjämningsmagasin, både genom litteraturstudie och provtagning. Provtagning av...

Kvalitet på avrinningsvatten från gröna tak. Exjobb SLU, 2015

Utdrag från referat Syftet med arbetet var att analysera kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak och fastställa huruvida det förekommer tungmetaller i avrinningen eller...

Grönytekartering i urbana områden, SCB 2015

Metria har under våren 2015 producerat underlag i form av karteringar från satellit inom 37 tätorter. Metodiken utarbetades under 2013 i nära samarbete med...

Klassificering av dagvattenrecipienter, Lunds kommun 2011

Sammanfattning Dagvattenrecipienter inom Lunds kommun har besökts i fält, och rapporter och kartor har gåtts igenom. Recipienterna har klassificerats efter hur mycket flöde; närsalter och...

Utvidgning av StormTac till vattendirektivets ämnen

Utdrag ur Referat Huvudsyftet med examensarbetet var att undersöka om en utvidgning av StormTac-modellen är möjlig med det underlag som finns idag. Examensarbetet har även...

Utredning av reningsfunktionen av dagvattendamm, exjobb 2014

Ur sammanfattningen Examensarbetet var en del i Uppsala Vattens egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar som bl.a. syftade till att ge underlag för framtida utredningar av dagvattnet i ...

Senaste artiklarna