Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

HaV Underlag till sammanhållen vattenpolitik, 2012

Titel: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik -Havs-och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdraget.Författare: Björn Risinger m.fl.Utdrag ur sammanfattningen:Havs- och vattenmyndigheten (HaV) redovisar här regeringsuppdraget om förslag...

Vattenförvaltning på kommunal nivå -Handledning, Miljösamverkan Sydost, 2011

Titel: Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? En HandledningFörfattare: Åsa Albertsson, Emmaboda kommun; Nina Hansson, Länsstyrelsen i Kalmar Län; Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost;...

Boverket, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004

Vattendirektivet och fysisk planering - Hur kommer den nya vattenplaneringen att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Boverkets del i uppdraget om...

Boverket, Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning, 2008

Kompetenssatsning för bättre PBL.tillämpning i ett treårsperspektiv. Program för 2009-10. Boverket. Dnr 239-499/2008. Publicerat 25 augusti 2008.Sammanfattning Regeringen har i regleringsbrevet för 2008 gett Boverket...

Lst Sthlm, Vattenplanering i översiktsplaner, 2007

Vattenplanering i översiktsplaner. Författare: Xiomara Holmbäck, Länstyrelsen i Stockholms Län. Rapport 2007:29. Utgiven 2007.Sammanfattning I denna rapport beskrivs en metodik för att ta fram responsindikatorer...

Lst VG, Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll, 2006

Maria Wikström, 2009, Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2006:99 Sammanfattning Vattenförsörjningsplaner definieras i miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I Levande sjöar och...

Lst VG och Värmland, Stigande vatten – handbok, 2011

Stigande vatten - En handbok för fysisk planering i översvämningsdrabbade områden. Huvudförfattare; Maja Ivarsson, Ylva Offerman och Caroline Valen. Utgiven av Länsstyrelserna i Västra...

Sigtuna kommun, skydd av vattentäkter

Skydd av vattentäkter Denna rapport sammanfattar det arbete som miljö- och hälsoskyddskontoret utfört för att skydda vattentäkter i Sigtuna kommun under år 2014. Arbetet med...

Strängnäs kommun, Blåplan 2013

Blåplan - Ett underlag till Strängnäs kommuns översiktsplanering.Sammanfattning Handlingen kan beskrivas bestå av fyra huvudkapitel. Nedan beskrivs kortfattat vad dessa kapitel innehåller.Viktiga utgångspunkter – vattenförvaltning...

Olofströms kommun, Vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning vattenförsörjningsplan En vattenförsörjningsplan är ett medel för att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Avsikten är att den kommunala vattenförsörjningsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag i förbindelse...

Senaste artiklarna