Svackdike i Spånga

Svackdiket går längs med hela parkeringen

 

En 2 200 m2 stor parkeringsplats i Spånga avleder sitt dagvatten till ett anlagt infiltrationsstråk. Stråket är uppbyggt som ett svackdike med ängsvegetation. Parkeringsplatsen sluttar svagt mot svackdiket som på sätt fångar upp i princip allt dagvatten och medföljande föroreningar. I svackdiket finns en dagvattenbrunn.

Vid extrema regnmängder kommer brunnen som är ansluten till dagvattensystemet att komma i bruk men i normalfallet används den inte. Från dagvattenbrunnen går en ledning genom en 7 m3 stor oljeavskiljare. Därefter leds vattnet ut i en dagvattenledning och ansluter till dagvattennätet.

Svackdiken bör bekläs med vattentåliga gräsarter. Släntlutningen bör vara minst 1:3 men hänsyn till skötsel och säkerhet. De upplevs därför som breda diken som en svag längsgående lutning för att fördröja avrinningen.

Kupolbrunnen på bilden fungerar som ett bräddavlopp. Under marken har även en oljeavskiljare på sju kubikmeter anlagts.

Intaget till ett svackdike från exempelvis en vägyta bör vara något nedsänkt för att undvika uppdämning av vattnet på vägytan.

I svackdiken bör även en bräddningsfunktion, ofta kupolbrunnar, installeras som avleder vatten till en dagvattenledning. Beroende på jordförhållanden kan även dräneringsrör under svackdiket behövas. Med ett upphöjt utlopp cirka 5-10 cm ovanför dikesbotten tillåts en magasinering av vatten och en ofta synlig vattenyta. Dock måste jorden i svackdiket tillåta infiltration för att undvika alltför länge stående vatten.

FAKTA

TYP AV ANLÄGGNING: Infiltrationsstråk: svackdike med ängsvegetation
ANLÄGGNINGSÅR: 2016
PROJEKTÖR: NCC och Trafikkontoret
AVRINNINGSOMRÅDE: 2 200 m2 parkeringsyta
RECIPIENT: Bällstaån
ÖVRIGT: Området är låst men ytan går att beskåda utifrån.