Start Små avlopp Juridik

Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och små avlopp, både tillsyn och prövning.

Kan tillsynsmyndigheten bli tvungen att bekosta vissa utredningar?

Fråga: Jag deltog på webbutbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2/12 och då tog du Jonas upp officialprincipen enligt 23 § Förvaltningslagen, att...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...
Mamma med son dricker vatten från bäck

Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Fråga: Vi behöver expertsvar angående ytvatten som används som dricksvattentäkt och vilket reningskrav som kan ställas på avloppsanläggningen. Bakgrund: Det har börjat dyka upp fall...

Bräddning av avloppsvatten – Vad säger juristen?

Miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar på hur bräddning av avloppsvatten ska hanteras rent juridiskt av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten. FRÅGA Kommunen har vid några tillfällen...
jordskred

Vem ska betala för geoteknisk undersökning vid skredrisk?

Fråga: Vi har områden i vår kommun som är karterade som riskområden för ras och skred där MSB och SGI gjort en bedömning att...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna