Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA

  Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision av sig själva se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

  Det finns mallar för LOVA-ansökan samt stöd och samordning med ansökan. Tanken är att flera kommuner söker och samverkar med varandra med hjälp av en övergripande projektsamordning som sköts av Ecoloop. Första omgången är klar med sin slutrapport, läs mer här.

  Omgång 2 (Södertälje kommun och Halmstad kommun) pågick under hösten 2020 och våren 2021. Ecoloop har samordnat ansökningar inför en tredje omgång. Umeå kommun, Vara kommun, Mölndal kommun och Kalmar kommun fick beviljade LOVA-medel och genomför sina projekt under 2021 och 2022. Projekten bygger vidare på kunskap och erfarenheter från de tidigare projekten.

  VA-guidens referat från slutseminariet 16 juni 2020, omgång 1:
  Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt

  Första omgången av LOVA-projekt i samverkan

  För er som inte känner till projekten är det långa namnet, Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd.

  Under hösten 2019 och våren 2020 besökte respektive deltagande kommun ca 20 anläggningar var. Besöken har genomförts utifrån gemensamma checklistor och rutiner. Alla uppgifter för fältbesöken har därefter sammanställts i en rapporteringsfil. De tre Skånekommunerna fokuserade på minireningsverk och resterande kommuner tittade på markbaserade anläggningar.

  De sju kommunerna som fick LOVA-bidrag omgång 1:

  • Växjö,
  • Lund,
  • Helsingborg,
  • Hässleholm,
  • Falkenberg,
  • Uddevalla,
  • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

  Den andra av projektens tre träffar genomfördes i början av december i Falkenberg och där diskuterades erfarenheterna från de första besöken samt förbättringsförslag inför den andra omgången av besök som kommer att ske under våren.

  Minireningsverk och markbaserade anläggningar

  Kommunerna som tittar på minireningsverk använder utöver den okulära kontrollen och labbanalyser samma utrustning som användes i tidigare LOVA-projekt om surrogatparametrar för att mäta ortofosfat och turbiditet. De kommuner som tittar på markbaserade anläggningar har fått prova på lite ny utrustning i form av rörkameror och planlaser. Hur den nya typen av utrustning ska användas fick deltagarna testa i fält på projektets första träff som genomfördes i Hässleholm i september.

  Dom sju projekten koordineras i ett övergripande projekt som leds av Stefan Engblom och Marie Albinsson vid Ecoloop. VA-guiden har skapat en projektplats i Teams där alla dokument och filer kan delas och representanter för Avloppsguidens användarförenings styrelse deltar och stöttar projektet kontinuerligt.

  Resultaten från projekten kommer att presenteras på ett slutseminarium som är planerat till juni 2020. Mer info kommer.

  VA-guidens intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

  Istället för e-post till alla i projektet sker utbytet i olika kanaler inom Teams. Exempel från gruppen som fokuserar på markbaserade anläggningar.

   

  Uppföljning av nya anläggningar ledde till projekt om prövningsprocessen

  Bakgrunden till projektidén kommer från två utvecklingsprojekt, dels ett som Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun som med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland genomförde under 2016-2017 för att testa nya metoder för att följa upp små markbaserade avloppsanläggningar (pdf) och dels från LOVA-projekten Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion (pdf) som genomfördes under 2017-2018 av tio kommuner.

  De pågående projekten om kvalitetssäkring har flera syften, ett av syftena är att deltagande kommuner ska utvärdera sina egna tillståndsprocesser och fundera över vad som kan förbättras. En praktiskt tillämplig av detta är hur villkor har formulerats och om dom går att följa upp i praktiken.

  Ett annat syfte är att utföra tillsyn på relativt nyanlagda anläggningar, för att se hur dom fungerar och om det inte är så, ge fastighetsägaren en chans att få sina anläggningar åtgärdade när det fortfarande finns garantier.

  Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.

  Aktuellt

  Fyra kommuner deltar i omgång 3, 2021-2022

  Umeå, Vara, Mölndal och Kalmar deltar i omgång 3 och har avspark i projektet fm 1/6 2021. Under eftermiddagen delar Södertälje och Halmstad med sig av erfarenheter från omgång 2.

  Rapport från omgång 1

  Första omgången av projekten rapporteras. Det övergripande projektet sammanfattar och ger en bra bild av vad som gjorts i projekten. Rapporten: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

  Chans till fortsättning!

  Processen med ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från. Ecoloop planerar för en tredje omgång av projektet. Tanken är att kommande projekt kan fortsätta och bygga på de befintliga. Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

  Om du är intresserad av delta i projektets andra omgång kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.

  Du blir då inbjudan till en gemensam dropbox med underlagsmaterial, inkl ansökningsmall i redigerbart format. Läs mer