Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019-2021

  Syftet med projektet är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

  Under hösten 2019 har respektive projekt besökt ca 10 anläggningar var och besöken har genomförts utifrån gemensamma checklistor och rutiner. Alla uppgifter för fältbesöken har därefter sammanställts i en rapporteringsfil. De tre Skånekommunerna tittar alla på minireningsverk och resterande kommuner tittar på markbaserade anläggningar.

  Dom sju kommunerna som fick LOVA-bidrag första omgången är:

  • Växjö,
  • Lund,
  • Helsingborg,
  • Hässleholm,
  • Falkenberg,
  • Uddevalla,
  • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

  Den andra av projektens tre träffar genomfördes i början av december i Falkenberg och där diskuterades erfarenheterna från de första besöken samt förbättringsförslag inför den andra omgången av besök som kommer att ske under våren.

  Bakgrund

  För er som inte känner till projekten är det långa namnet, Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd. Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.

  Bakgrunden till projektidén kommer från två utvecklingsprojekt, dels ett som Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun som med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland genomförde under 2016-2017 för att testa nya metoder för att följa upp små markbaserade avloppsanläggningar (pdf) och dels från LOVA-projekten Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion (pdf) som genomfördes under 2017-2018 av tio kommuner.

  De pågående projekten om kvalitetssäkring har flera syften, ett av syftena är att deltagande kommuner ska utvärdera sina egna tillståndsprocesser och fundera över vad som kan förbättras. En praktiskt tillämplig av detta är hur villkor har formulerats och om dom går att följa upp i praktiken.

  Ett annat syfte är att utföra tillsyn på relativt nyanlagda anläggningar, för att se hur dom fungerar och om det inte är så, ge fastighetsägaren en chans att få sina anläggningar åtgärdade när det fortfarande finns garantier.

  Minireningsverk och markbaserade anläggningar

  Kommunerna som tittar på minireningsverk använder utöver den okulära kontrollen och labbanalyser samma utrustning som användes i tidigare LOVA-projekt om surrogatparametrar för att mäta ortofosfat och turbiditet. De kommuner som tittar på markbaserade anläggningar har fått prova på lite ny utrustning i form av rörkameror och planlaser. Hur den nya typen av utrustning ska användas fick deltagarna testa i fält på projektets första träff som genomfördes i Hässleholm i september.

  Dom sju projekten koordineras i ett övergripande projekt som leds av Stefan Engblom och Marie Albinsson vid Ecoloop. VA-guiden har skapat en projektplats i Teams där alla dokument och filer kan delas och representanter för Avloppsguidens användarförenings styrelse deltar och stöttar projektet kontinuerligt.

  Resultaten från projekten kommer att presenteras på ett slutseminarium som är planerat till september 2020. Mer info kommer!

  Istället för e-post till alla i projektet sker utbytet i olika kanaler inom Teams. Exempel från gruppen som fokuserar på markbaserade anläggningar.

  Fortsättning

  Om du är intresserad av delta i projektets andra omgång kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.

  I vissa län har redan sista ansökningsdag för LOVA passerat och andra län har sista januari så agera snabbt! Processen med ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från.

  Läs mer: Kvalitetssäkringsprojekten små avlopp har kommit halvvägs

  Andra chansen!

  I vissa län har redan sista ansökningsdag för LOVA passerat och andra län har sista januari så agera snabbt! Processen med ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från.

  Den 9:e respektive 14:e januari kommer Ecoloop att hålla webb-infomöten om projekten. Då kommer de informera mer om arbetet, hur det går till att ansöka etcetera. Det finns då möjlighet att ställa frågor.

  Om du är intresserad av delta i projektets andra omgång kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.

  Du blir då inbjudan till en gemensam dropbox med underlagsmaterial, inkl ansökningsmall i redigerbart format. Läs mer