Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland. Flera av anläggningarna har besökts upprepade gånger under perioden maj 2016 – oktober 2017.

En slutsats från projekten är att det finns ett stort behov av att göra uppföljande besök på de nya avloppsanläggningarna och att det i de allra flesta fall är bäst att göra denna typ av kontroll när anläggningarna varit i drift i 1,5-2 år.

LOVA-projekten:

 • Metodutveckling för uppföljande besök av nya enskilda avloppsanläggningar
 • Bra små avlopp med koll på grundvattnet

Det ena projektet har fokuserat på att utveckla en metod för uppföljning av nyare anläggningar (oavsett teknik) inom 1-2 år efter att de har tagits i drift. I det andra projektet har fokus legat på avståndet till grundvattenytan från spridningsledningarna i en infiltration.

Hjälpmedel som har testats för att ge en bättre bild av anläggningarnas funktion:

 • Kamera
 • Rökpatroner
 • Klucklod
 • Planlaser

Utvärderingen av de nya hjälpmedlen visade att de behövs för att ge en bra bild av anläggningens utformning och funktion. Metodiken för tillsynsbesöket i fält har utvärderats. Att ha en metod för hur man kontrollerar en anläggning, i vilken ordning och vilka punkter som undersöks på en anläggning samt hur det dokumenteras är bland annat viktigt för att i framtiden kunna följa upp tidigare bedömningar vid tillsyn.

Planera för tillsyn vid prövning och uppföljningen av anläggandet

I en del fall var det näst intill omöjligt att kontrollera funktionen på anläggningen då t.ex. fördelningsbrunn, luftningsrör/inspektionsrör eller andra kontrollpunkter saknades, eller då luftarna dragits ihop åt sidan så att det var tveksamt vad botten på dem representerade. I kombination med dåliga ritningar och underlag för tillstånden är detta något som i princip omöjliggör tillsynen.

Projekten visade också på flera olika typer av anmärkningar på de nya anläggningarna, bland annat:

 • För kort avstånd till grundvatten
 • Problem med kemfällning
 • Inläckage av ytvatten
 • För grunt grundvattenrör
 • Oroväckande mängder slam
 • Och avvikelser från tillståndet

Slutsatsen är att det finns ett stort behov av att göra uppföljande besök på de nya avloppsanläggningarna och att det i de allra flesta fall är bäst att göra denna typ av kontroll när anläggningarna varit i drift i 1,5 – 2 år. När i tid besöket ska göras behöver justeras utifrån anläggningstyp, grundvattennivåer och tidpunkt för driftsättning. Projekten visade på förbättringspotential i alla skeden från ansökan, utredning inför tillstånd, anläggande, granskning, driftsättning och underhåll.

Några slutsatser av projekten

 • Inspektionsmetodiken behöver generellt sett utvecklas för att en kvalitativ bedömning av anläggningens funktion ska kunna göras.
 • Redan i en ansökan behöver det anges vilka kritiska kontrollpunkter en anläggning har och hur kontrollen ska utföras när anläggningen är i drift
 • Det finns frågeställningar om bland annat ventilation och slambildning som ett kommunalt miljökontor inte klarar av att besvara själv. Här finns ett övergripande nationellt behov av forskning och utveckling.
 • Det behövs mer nationell vägledning från bland andra Havs- och vattenmyndigheten och SGU om hur högsta förväntade grundvattennivå ska kunna bedömas i prövningen av tillstånd till ett litet avlopp.

Rapporten

Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar, Kungsbacka november 2017

Redovisning av LOVA-projekten Metodutveckling för uppföljande besök av nya enskilda
avloppsanläggningar, samt Bra små avlopp med koll på grundvattnet.
Författare: Charlotta Larsson, Bodil Forsberg, Tobias Engström, Kungsbacka kommun.

Innehåll

Inledning

Projektens syfte och mål

Metod

Allmänna förutsättningar – grundvattennivåer under projektperioden

Allmänna förutsättningar – slamtömning

Hur vi brukar göra tillsyn

Hur vi gjorde tillsyn i projekten

Kontrollpunkter

Utrustning

Inspektionskameror

Rökpatron

Klucklod

Planlaser

Termometer

Samlade resultat och slutsatser i förhållande till projektmålen

Resultat – utveckling av tillsynsmetodik

Test av hjälpmedel

Sammanfattning – test av hjälpmedel

Test av inspektionsrutin

Specifika frågeställningar från projekt Bra små avlopp med koll på grundvattnet

Övriga observationer och resultat

Standardbedömning

Möjlighet till bedömning – kontrollerbara anläggningar

Resultat per teknik

Infiltrationer

Markbäddar

Anläggningar med sluten tank för WC och annat reningssteg för BDT

Prefabricerade anläggningar med kemfällning av fosfor

Förekomst av slam

Diskussion

Uppföljande besök efter anläggandet – finns ett behov?

Vad fyller ett uppföljande besök för behov för olika parter?

Tillsynsmetod

Behov av standardiserade kontrollmöjligheter

Behov av kontrollpunkter på avloppen

Vad ska bedömningen av en anläggning basera sig på?

Hur viktig är ventilationen?

Tidpunkt för det uppföljande besöket

Ingen ny lagstiftning kan förväntas

Prövningsprocessens roll i att få bra små avlopp

Mätning av grundvatten

Vilket avstånd är det mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenyta?

Hur ska vi bedöma grundvattennivåerna i ansökningsskedet?

Hur ska vi mäta grundvattennivåerna när anläggningen är i drift?

Hur bör en markbaserad anläggning placeras i terräng?

Verksamhetsutövare och konsument

Slutsatser

Slutord

Ordlista

Källor

Bilagor

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun
Charlotta Larsson, Bodil Forsberg, Tobias Engström
November 2017