Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Ny studie om våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster

I det Formas-finansierade projektet EviWet har forskare med hjälp av olika modeller studerat den hydrologiska funktionen i odikad torvmark i skogslandskap och anlagda våtmarker...

Ny förstudie ska främja ytterligare innovation och cirkularitet i Helsingborg

Helsingborgs stad, RecoLab och Stiftelsen Compare har genom finansiering av Vinnova gjort en förstudie där man utforskat hur man kan stimulera cirkularitet av avloppsvatten...

Ny modell kvantifierar risker för översvämningar på lokal nivå

Forskare vid Lunds tekniska universitet har utvecklat en ny metod som på lokal nivå kan kvantifiera riskerna för fluviala, pluviala och kustnära översvämningar. Metoden...

Nyanserad vägledning för dimensionering av små avlopp i Norge

Norsk Vann har uppdaterat sin vägledning om hur små avlopp bör dimensioneras. Vägledningen ger modeller för mer nyanserade uppskattningar av mängden vatten, organiskt material...

Tillsynsvägledning om fordonstvättar från Naturvårdverket

Sedan februari 2024 finns en ny tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om fordonstvättar. Den riktar sig till tillsynsmyndigheter som har tillsynen av fordonstvättar. Vägledningen listar bland annat...

SGI:s nya vägledning om bakgrundshalter i sediment

Statens geotekniska institut har tagit fram en ny vägledning om bakgrundshalter i sediment. VA-guiden har ställt några frågor till ekotoxikologen Ann-Sofie Wernersson som berättar...

Nya hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster i Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv är en databas med hydrografisk information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden som kan användas vid exempelvis beräkning av vattenflöden och vattenkvalitet....

Biofilters förmåga att rena vägdagvatten

I ett pågående forskningsprojekt, som leds av Chalmers tekniska högskola, studeras biofilters förmåga att reducera mängden föroreningar från vägdagvatten. Resultatet från projektets tre första...

Viktiga resultat från Trafikverkets pilotanläggning för dagvatten i Gröndal

Gröndalsmagasinet ligger invid Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Det är också en av två platser där Trafikverket under tre års tid utvärderat olika reaktiva...

Mikroplasters förekomst i sediment från dagvattenbrunnar och dammar

Lisa Öborn, kommundoktorand vid Stockholms stad, publicerade nyligen sin licentiatavhandling om mikroplaster i dagvattensediment. VA-guiden kontaktade Lisa, som bland annat berättade om att dagvattenbrunnar...

Senaste artiklarna