Start Dagvatten

Dagvatten

Beräkningsverktyg för vattenbesparing

Laholmbuktens VA har lanserat ett beräkningsverktyg där deras abonnenter själva kan testa hur mycket dricksvatten som går att spara genom uppsamling och återanvändning av...

Nederbördsstatistik för dimensionering av dagvattensystem – State of the art

Svenskt Vatten och SMHI har i samråd sett över och uppdaterat rådande rekommendationer vid val av nederbördsstatistik för dimensionering av dagvattensystem. Rekommendationerna redovisas i...

VD Maja Englund om VA-guiden och läget

Hej! Det är annorlunda tider nu. Samtidigt som vi isolerar oss från varandra så är vi mer aktiva än någonsin på webben, det är imponerande...

Klartecken för skyddsvallar runt Falsterbonäset

Mark- och miljödomstolen ger i en dom Vellinge kommun tillstånd att bygga skyddsvallar runt Falsterbosnäset. Syftet med vallarna är skydda halvöns bebyggelse och infrastruktur...

Får fastighetsägaren leda sitt takvatten till rännstensbrunnar i allmän gata?

Är det tillåtet för enskilda fastighetsägare att släppa ut sitt takvatten på allmän gata för att nå VA-huvudmannens ledningsnät, trots att det medför ökat...

Mindre mängd mikroplast till Kinneviken – Kartläggning av flöden av mikroplast i vatten från...

Hur stort är egentligen utsläppet av mikroplaster från en medelstor svensk stad som Lidköping till omgivande vatten? En ny studie har kartlagt hur mycket...

Tillvägagångssätt för bedömning av recipients känslighet för dagvatten?

Hur går man tillväga för att bedöma hur känslig en recipient är för dagvatten om tillgången till detaljerat underlag är begränsat? Vilka parametrar är...

Tillstånd med villkor för dagvattenanläggning i primärzon grundvattenskydd?

Är det möjligt att för en tillståndsmyndighet föreskriva en specifik teknisk lösning som försiktighetsmått i ett tillstånd för en dagvattenanläggning? VA-guidens juridiske expert Jonas...

SGU ger kunskapsstöd inför våtmarksåtgärder

För tredje året i rad ger SGU stöd i planeringsarbetet inför restaurering och nyanläggning av våtmarker. Syftet är att informera om våtmarkers potential för...

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok...

Senaste artiklarna