Start Dagvatten

Dagvatten

Resultat från dagvattenprojektet SODA

Nu finns ett flertal nya resultat från dagvattenprojektet SODA publicerade. Ta del av till exempel beskrivningar av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, låsningar och lösningar i...

Biologisk mångfald i anlagda våtmarker och dagvattendammar ska inventeras i nytt projekt

Vilka faktorer påverkar den biologiska mångfalden i anlagda våtmarker och dagvattendammar? Den frågan vill företaget WRS besvara i ett nytt examensarbete som genomförs under...

Vilka faktorer påverkar reningen i en dagvattendamm utan strypt utlopp?

Thomas Larm, specialist inom dagvatten vid StormTac, reder ut begreppen reglervolym och reningsvolym i dagvatten- och recipientmodellen StormTac och förklarar vilka parametrar som påverkar...

Kan diket betraktas som en ledning för att åstadkomma ett servitutsavtal?

Anders Eckerstig, Torkel Öste Fastighetskonsulter, reder ut om det är möjligt att utifrån ledningsrättslagen skydda ett dike genom att i ett avtal betrakta det...

Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Inom dagvattenprojektet SODA har beskrivningar i broschyrformat tagits fram för ytliga och underjordiska multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs. Broschyrerna ska till exempel kunna användas av...

Platsannons: Växjö kommun söker doktorand med fokus på PFAS i dagvatten

Växjö kommun och Luleå tekniska universitet (LTU) söker en doktorand i vatten- och avloppsteknik (VA-teknik) med inriktning mot källor till PFAS och andra miljögifter...

Kan fastighetsägare vägra anslutning av dagvatten från ny detaljplan som leds genom fastigheten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågor om en ny detaljplan där dagvatten från den nya planen behöver ledas genom en nedströms liggande enskild...

Rivning av vandringshinder i Rönne å ska ge fri väg för fisk och jämna ut flöden vid skyfall

Rönne å är ett av Skånes längsta vattendrag. Nu planeras för rivning av tre vattenkraftverk längs med åns sträckning så att omkring nio mil...

Beslut i EU om att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner

En majoritet av EU:s expertkommitté för kemiska produkter har röstat ja till att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner från och med år 2030. Frågan är...

Handbok för åtgärder mot internbelastning

I många svenska sjöar och kustvatten med redan höga halter av näringsämnen kan internbelastning av fosfor ytterligare bidra till problem med övergödning. En ny...

Senaste artiklarna