Användarföreningen är en ideell förening som består av de kommunala miljökontor och miljöförbund som använder VA-guidens tjänst små avlopp samt avloppsguiden.se.

Förening består av ca 190 miljökontor och miljöförbund vilket omfattar ca 230 av landets kommuner. Användarföreningen samlar därmed en mycket stor andel av Sveriges prövnings- och tillsynsmyndigheter med avseende på små avlopp.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och utbildningar
 • Medverkan i referensgrupper
 • Utbyte med norska kommuner om framförallt avloppstillsyn

Användarföreningens styrelse initierar exempelvis kommunöverskridande LOVA-projekt, fungerar som en informationskälla men den främsta funktionen är att vara en samlande kanal till och från kommunernas miljöinspektörer. Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten Avloppsguiden.

Prioriterade frågor

 • Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet
 • Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp
 • Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Verksamhetsplan och utvecklingsbehov, från årsmötet 20/3 2018

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som betalar årsavgift för tjänsten VA-guiden små avlopp. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för VA-guiden små avlopp förs medlemsavgiften över till användarföreningen.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via denna adress, styrelsen@anvandarforening.se
Eller via VA-guiden som stöttar föreningen som sekretariat.

Styrelsen 2019-2020

Användarföreningens styrelse består av företrädare från flera miljökontor och miljöförbund och har arbetat med tillsyn och prövning av små avlopp i många år.

Bodil Eriksson
Ordförande
Örebro kommun
Började läsa kurser inom miljövetenskap och klimat vid Karlstad Universitet 2008, för att jag var nyfiken på frågorna. Arbetade under tiden jag pluggade på ett call center med bland annat kundservice, intern IT-support och web-baserade utbildningar. 2016 hade jag skrapat ihop till en examen, fortsatte ändå läsa några kurser inom hållbar utveckling, men fick sommaren 2017 jobb på miljökontoret i Örebro kommun, i avloppsgruppen. På miljökontoret arbetar jag uteslutande med små avlopp och gemensamhetsanläggningar upp till 200 pe vad gäller tillsyn och prövning, och lägger även en del tid på utvecklingsprojekt och vår interna Ecos-grupp. Jag tycker den pedagogiska aspekten mot medborgarna vi möter är viktig, hur vi kommunicerar för att nå önskat resultat, samt att vi har bra verktyg och tydliga vägledningar för att kunna få medborgarens upplevelse av kontakten med oss att bli så positiv som möjligt.
Tuuli Kivimäki
Ledamot
Södertälje kommun
Har arbetat i på miljökontoret i Södertälje kommun sedan 2007 med olika områden, men avlopp har alltid hängt med. På senare år mer små avlopp, mellanstora avlopp och även stora avlopp. Arbetar även en del med internt utvecklingsarbete och digitalisering samt övergripande frågor. Kommunen har haft kretsloppspolicy sen 2009 och drivit frågor om sorterande system i kombination med återföring av näringsämnen efter att avloppsfraktionen behandlats.
Anna Thorén
Ledamot
Uddevalla kommun
"Jag jobbar i Uddevalla kommun sedan 2012 med enskilda avlopp, och sedan ett par år jobbar jag även med Uddevallas återföringssystem för avlopp i kretslopp. Uddevalla har omkring 6500 enskilda avlopp, vi har inventerat ungefär hälften av dem, och som kustkommun som omges av flera känsliga recipienter har vi många områden med hög miljöskyddsnivå - och på vissa ställen även högre än hög miljöskyddsnivå! Jag har läst miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Umeå och bor nu i Göteborg. Jag äger ett falurött 1700-talstorp i skogen utan el och med källsorterande avlopp med extremt snålspolande toalett som jag spolar med uppsamlat regnvatten!
Ingela Caswell
Ingela Caswell
Ledamot
Skellefteå kommun
Jag tycker det är väldigt viktigt att användarföreningen arbetar för samsyn och kompetenshöjning inom området små avlopp. En annan viktig fråga är att alla medlemskommuner ska ha samma möjligheter att ta del av kunskap som finns inom området. Min kommun har 7500 avlopp och en lång kuststräcka med ett stort antal fritidshus. Kommunen har 1500 sjöar och i ett antal av dem förekommer algblomning. Vi jobbar med tillsyn av enskilda avlopp sedan 2007 och har sedan 2010 ett övervakningsprogram med årlig provtagning av sjöar i områden där det kan uppkomma risk för övergödning.
Andrea Peterson
Ledamot
Kungsbacka kommun
Arbetar i Kungsbacka kommun sedan 2019 och jobbade innan det i Alingsås kommun med små avlopp sen 2015. Jobbar idag mycket med projektledning och tillsynsplanering. Efter att blivit klara med inventeringen 2019 går vi 2020 över till riskbaserad tillsyn vilket är mycket spännande! Att i tillsyn och prövning komma ut och träffa människor med olika personlighet och bakgrund är något jag verkligen gillar med mitt jobb. Att bemöta och hjälpa männiksor, och samtidigt göra nytta för miljön är en utmaning som jag verkligen uppskattar.
utedass

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Årsmöte 2020

Protokoll från styrelsemöten 2019-2020

Årsmöte 2019

Protokoll från styrelsemöten 2018-2019

Föreningens stadgar

Nyheter