Användarföreningen är en ideell förening som består av de kommunala miljökontor och miljöförbund som använder VA-guidens tjänst små avlopp samt avloppsguiden.se.

Förening består av ca 190 miljökontor och miljöförbund vilket omfattar ca 230 av landets kommuner. Användarföreningen samlar därmed en mycket stor andel av Sveriges prövnings- och tillsynsmyndigheter med avseende på små avlopp.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och utbildningar
 • Medverkan i referensgrupper
 • Utbyte med norska kommuner om framförallt avloppstillsyn

Användarföreningens styrelse initierar exempelvis kommunöverskridande LOVA-projekt, fungerar som en informationskälla men den främsta funktionen är att vara en samlande kanal till och från kommunernas miljöinspektörer. Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten Avloppsguiden.

Prioriterade frågor

 • Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet
 • Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp
 • Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Verksamhetsplan och utvecklingsbehov, från årsmötet 20/3 2018

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som betalar årsavgift för tjänsten VA-guiden små avlopp. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för VA-guiden små avlopp förs medlemsavgiften över till användarföreningen.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via denna adress, styrelsen@anvandarforening.se
Eller via VA-guiden som stöttar föreningen som sekretariat.

Styrelsen 2019-2020

Användarföreningens styrelse består av företrädare från flera miljökontor och miljöförbund och har arbetat med tillsyn och prövning av små avlopp i många år.

Anna Thorén
Ledamot
Uddevalla kommun
"Jag jobbar i Uddevalla kommun sedan 2012 med enskilda avlopp, och sedan ett par år jobbar jag även med Uddevallas återföringssystem för avlopp i kretslopp. Uddevalla har omkring 6500 enskilda avlopp, vi har inventerat ungefär hälften av dem, och som kustkommun som omges av flera känsliga recipienter har vi många områden med hög miljöskyddsnivå - och på vissa ställen även högre än hög miljöskyddsnivå! Jag har läst miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Umeå och bor nu i Göteborg. Jag äger ett falurött 1700-talstorp i skogen utan el och med källsorterande avlopp med extremt snålspolande toalett som jag spolar med uppsamlat regnvatten!
Emma Eldevåg
Ordförande
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)
Jag har fördelen att få dyka ner i avloppsfrågorna både lokalt på Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) där jag jobbat sedan 2013 och nationellt via styrelsearbetet i föreningen. I våra fem kommuner (Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg) har vi ca 13000 små avlopp. Vi började inventera 2008 och har sedan dess drivit ett utvecklingsarbete för att förbättra både arbetsättet med inventeringen och prövningen i stort. Jag tycker det är särskilt bra att vi lägger fokus på att försöka utbilda fastighetsägarna i frågan och motivera dem till att åtgärda sina dåliga avlopp. Inom styreslearbetet tycker jag det är bra att vi har nått ut bredare med vilka vi är, vad vi gör och att vi både kan och vill skapa nytta på olika sätt för alla våra medlemmar.
Ingela Caswell
Ledamot
Skellefteå kommun
Jag tycker det är väldigt viktigt att användarföreningen arbetar för samsyn och kompetenshöjning inom området små avlopp. En annan viktig fråga är att alla medlemskommuner ska ha samma möjligheter att ta del av kunskap som finns inom området. Min kommun har 7500 avlopp och en lång kuststräcka med ett stort antal fritidshus. Kommunen har 1500 sjöar och i ett antal av dem förekommer algblomning. Vi jobbar med tillsyn av enskilda avlopp sedan 2007 och har sedan 2010 ett övervakningsprogram med årlig provtagning av sjöar i områden där det kan uppkomma risk för övergödning.
Andrea Peterson
Ledamot
Kungsbacka kommun
Relativt ny i Kungsbacka kommun men har jobbat i Alingsås kommun sen 2015. Det bästa med mitt jobb är att komma ut och träffa människor med olika personlighet och bakgrund. Att bemöta och hjälpa dem, och samtidigt göra nytta för miljön är en utmaning som jag verkligen uppskattar!
utedass

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Årsmöte 2020

Protokoll från styrelsemöten 2019-2020

Årsmöte 2019

Protokoll från styrelsemöten 2018-2019

Föreningens stadgar

Nyheter