Användarföreningen är en ideell förening som består av de kommunala miljökontor och miljöförbund som använder VA-guidens tjänst små avlopp samt avloppsguiden.se.

Förening består av ca 190 miljökontor och miljöförbund vilket omfattar ca 230 av landets kommuner. Användarföreningen samlar därmed en mycket stor andel av Sveriges prövnings- och tillsynsmyndigheter med avseende på små avlopp.

Föreningen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp:

 • Pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området små avlopp.
 • Projekt för att utveckla tillsynsmetodik
 • Nätverksträffar och utbildningar
 • Medverkan i referensgrupper
 • Utbyte med norska kommuner om framförallt avloppstillsyn

Användarföreningens styrelse initierar exempelvis kommunöverskridande LOVA-projekt, fungerar som en informationskälla men den främsta funktionen är att vara en samlande kanal till och från kommunernas miljöinspektörer. Vi ger även vägledning och stöd för utveckling av tjänsten Avloppsguiden.

Prioriterade frågor

 • Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet
 • Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp
 • Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Vilka kan vara medlemmar och hur går det till?

Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som betalar årsavgift för tjänsten VA-guiden små avlopp. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala årsavgiften för VA-guiden små avlopp förs medlemsavgiften på 500 kronor över till användarföreningen.

VA-guiden stöttar föreningen som sekretariat med att föra protokoll och andra administrativa sysslor.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via denna adress, styrelsen@anvandarforening.se
Eller via VA-guiden som stöttar föreningen som sekretariat.

Valberedningen

Valberedningen bereder förslag till ny styrelse. Kontakta gärna Emma Eldevåg (Miljösamverkan östra Skaraborg) eller Sofie Petersson (Miljöförbundet Blekinge väst) om du är intresserad, har frågor eller vill nominera någon annan.

Styrelsen 2019-2020

Användarföreningens styrelse består av företrädare från flera miljökontor och miljöförbund och har arbetat med tillsyn och prövning av små avlopp i många år.

Bodil Eriksson
Ordförande
Örebro kommun
Började läsa kurser inom miljövetenskap och klimat vid Karlstad Universitet 2008, för att jag var nyfiken på frågorna. Arbetade under tiden jag pluggade på ett call center med bland annat kundservice, intern IT-support och web-baserade utbildningar. 2016 hade jag skrapat ihop till en examen, fortsatte ändå läsa några kurser inom hållbar utveckling, men fick sommaren 2017 jobb på miljökontoret i Örebro kommun, i avloppsgruppen. På miljökontoret arbetar jag uteslutande med små avlopp och gemensamhetsanläggningar upp till 200 pe vad gäller tillsyn och prövning, och lägger även en del tid på utvecklingsprojekt och vår interna Ecos-grupp. Jag tycker den pedagogiska aspekten mot medborgarna vi möter är viktig, hur vi kommunicerar för att nå önskat resultat, samt att vi har bra verktyg och tydliga vägledningar för att kunna få medborgarens upplevelse av kontakten med oss att bli så positiv som möjligt.
Tuuli Kivimäki
Ledamot
Södertälje kommun
Har arbetat i på miljökontoret i Södertälje kommun sedan 2007 med olika områden, men avlopp har alltid hängt med. På senare år mer små avlopp, mellanstora avlopp och även stora avlopp. Arbetar även en del med internt utvecklingsarbete och digitalisering samt övergripande frågor. Kommunen har haft kretsloppspolicy sen 2009 och drivit frågor om sorterande system i kombination med återföring av näringsämnen efter att avloppsfraktionen behandlats.
Johan Eriksson
Ledamot
Luleå kommun
Arbetar i Luleå sedan januari 2019, har tidigare varit i Tanums kommun. Arbetar inte enbart med små avlopp, hanterar även klagomål som inkommer till hälsoskyddgruppen. Jag håller i kontorets tillsynsprojekt och är intresserad av hur man kan få en smidig och bra tillsynsprocess. Alla kommuner har sitt eget sätt, men ändå inte. Finns ju skillnader och vi kan lära av varandra. Här har användarföreningen en viktig uppgift. Trodde nog inte att små avlopp skulle bli mitt område när jag började studera geografi och miljövetenskap. Men små avlopp har varit mer intressant än jag kunnat drömma om.
utedass

Föreningens ändamål är:

 • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
 • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
 • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
 • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
 • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Årsmöte 2020

Protokoll från styrelsemöten 2019-2020

Årsmöte 2019

Protokoll från styrelsemöten 2018-2019

Föreningens stadgar

Nyheter