Om projektet

I projektet SODA arbetar vi för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark.

Det handlar om att anpassa våra städer till pågående och framtida klimatförändringar där ökade nederbördsmängder måste hanteras i den bebyggda miljön, men även att minska föroreningsmängderna som släpps ut till våra sjöar och vattendrag. Regnvattnet är en resurs som behöver tillvaratas, exempelvis i naturbaserade lösningar där det bidrar till att skapa många fler värden än bara dagvattenhantering. Dagvattenfrågan behöver integreras som en del av stadsbyggnadsprocessen vilket i sin tur kräver förändrade arbetssätt, beslutsunderlag och nya samarbeten.

I SODA utarbetar vi nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns idag, utvecklar stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället. Inom projektet tar vi också fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är finansierat med medel från Vinnova och bidrar till ökad förståelse för kritiska faktorer för förändring samt utvecklar konkreta lösningsförslag och vägar framåt för mer attraktiva, hälsosamma och resilienta livsmiljöer i våra städer.


Senaste nytt

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.

Utveckling av innovativ dagvattenteknik inom SODA-projektet

I en ny broschyr beskriver tre teknikleverantörer hur de inom dagvattenprojektet SODA arbetat med dagvattenteknik på nya innovativa sätt med särskild fokus på återanvändning...
En grupp människor inom SODA-projektet lyssnar på en föreläsning av Kent Fridell, Edge, under ett studiebesök i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Fallstudier och referensanläggningar inom dagvattenprojektet SODA

I en ny broschyr framtagen inom dagvattenprojektet SODA sammanfattas resultatet av de referensanläggningar som undersökts och fallstudier som genomförts inom projektet. Sammanställningen omfattar byggnationsprojekt...

VA-podden #30 – Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE, om dagvattenprojektet SODA

I avsnitt 30 av VA-guidens podcast intervjuas Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden, om projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande...

Resultat från dagvattenprojektet SODA

Nu finns ett flertal nya resultat från dagvattenprojektet SODA publicerade. Ta del av till exempel beskrivningar av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, låsningar och lösningar i...

Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Inom dagvattenprojektet SODA har beskrivningar i broschyrformat tagits fram för ytliga och underjordiska multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs. Broschyrerna ska till exempel kunna användas av...

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp:

bild