Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUDs, är anläggningar för kvartersnära hantering av regnvatten, där olika dagvattenfunktioner kombineras och integreras med övriga konstruktioner och infrastruktur i utemiljön.

Dagvattenprojektet SODA har tagit fram kortfattade beskrivningar i broschyrformat för 13 ytliga och 5 underjordiska MUDs. Dessa kan på olika sätt kombineras till systemlösningar för dagvattenhanteringen för en hel fastighet. MUD-materialet kan användas av tex fastighetsägare vid upphandling av dagvattenutredningar eller projektering av utemiljön.

I varje broschyr beskrivs varje MUD med en illustration samt dessa egenskaper:

  • Reningspotential (lösta ämnen, medelstora partiklar, grova partiklar)
  • Utjämningspotential (låg, mellan, hög)
  • Kostnader för investering och drift (låg, mellan, hög)
  • Principer för utformning

Tryck på de olika anläggningstyperna nedan för att ladda ner den eller de broschyrer som du är intresserad av. Längst ner på sidan hittar du även illustrationer som visar hur olika MUDs kan kombineras och seriekopplas.

Till startsidan för SODA-projektet

MUDs – En kortfattad beskrivning

Sammanfattande tabell – ytliga och underjordiska MUDs

Ytliga MUDs

Blågröna tak

Damm med permanent vattenyta

Dränerande markstensbeläggning med bundet bärlager

Dränerande markstensbeläggning med obundet bärlager

Gräsmatta

Gröna tak

Kork

Nedsänkta växtbäddar

Stenmjölsyta

Svackdike

Trätrall

Upphöjda växtbäddar

Urban våtmark

Underjordiska MUDs

Dagvattentank under jord

Fördröjningsmagasin under mark

Infiltrationsmagasin under mark

Savaq

Öppet förstärkningslager

Illustrationer

Kombination av MUDs

Seriekoppling av MUDs

bild