Start Dagvatten Anläggningswiki

Anläggningswiki

Här samlas information om olika dagvattenanläggningar och tips om vad som är bra att ha i åtanke vid till exempel dimensionering, drift och underhåll och tillsyn. Använd informationen för till din dagvattenutredning, dimensionering eller skötselplan.

Har du information om en dagvattenanläggning som bör finnas med i denna kunskapsbank? Lämna en kommentar under respektive anläggning eller kontakta redaktören.

Vill du annonsera i anläggningswikin? Läs mer här!

Avsättningsmagasin

Synonymer: Underjordiskt dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin, rörmagasin Ett avsättningsmagasin är ett underjordiskt magasin som kan vara både ihåligt...

Brunnsfilter

Brunnsfilter används för att rena dagvatten nära föroreningens källa. Dessa filter implementeras vanligen direkt i...

Dammar och våtmarker

Synonymer: Dagvattendamm, bassäng, våt damm Dammar och våtmarker används främst som ett sista steg i ett...

Genomsläppliga beläggningar

Synonymer: Permeabel beläggning, dränerande beläggning Genomsläpplig beläggning kan tillämpas istället för asfalt eller annan impermeabel beläggning...

Infiltrationsstråk

Synonymer: Infiltrationsdike Infiltrationsstråk fungerar som trög avledning av dagvatten men renar det även till viss del....

Makadamdiken

Synonymer: Krossdike, grusdike Makadamdiken avleder, fördröjer, och till viss del renar dagvatten. De är diken fyllda...

Nedsänkta regnbäddar

Synonymer: Biofilter, dagvattenbiofilter, växtbädd, regnträdgård, bioretention, rain garden, bioinfiltration, stormwater planter, stormwater pods, biopods, drain...

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare fördröjer och renar dagvatten från, som namnet skvallrar om, framför allt olja. Tekniken används...

Perkolationsmagasin

Synonymer: Infiltrationsmagasin Perkolationsmagasin anläggs under mark och har, till skillnad från avsättningsmagasin, en öppen botten och...

Skärmbassänger och flytande våtmarker

Skärmbassänger används som en end-of pipe lösning, det vill säga en samlande rening av dagvatten...

Träd i skelettjord

Synonymer: Trädväxtbädd Skelettjordar har flera användningsområden. Skelettjorden fördröjer och renar dagvatten men skapar även en god...

Svackdiken

Synonymer: Ståldike, biofilterdike Svackdiken är ett relativt enkelt system för att fördröja och avleda dagvatten från...

Tekniska filteranläggningar

Det finns många typer av filteranläggningar, men gemensamt är deras huvudsyfte att rena dagvatten genom...

Vegetationsklädda tak

Synonymer: Gröna tak, grästak, sedumtak En vegetationsbeklädnad kan användas för att fördröja och reducera dagvattenvolymen på...

Överdämningsytor

Synonymer: Torra dammar Så kallade överdämningsytor eller torra dammar är större nedsänkta gräsytor som används för att...

Översilningsytor

Översilningsyta En översilningsyta är en platt gräsyta över vilken dagvatten leds över på bred front. Med...