Start Dagvatten Anläggningswiki Genomsläppliga beläggningar

Genomsläppliga beläggningar

Synonymer: Permeabel beläggning, dränerande beläggning

Genomsläpplig beläggning kan tillämpas istället för asfalt eller annan impermeabel beläggning i syfte att flödesutjämna och rena dagvatten. Under beläggningen kan dagvatten infiltrera ner till mark men oftast anläggs ett poröst magasin av exempelvis makadamfraktioner. För ytlagret finns sedan många varianter av beläggning, exempelvis grus, hålstensbeläggning, genomsläpplig asfalt eller genomsläppliga fogar. Vissa av dessa beläggningar kan även integreras med grönska i en annars vanligtvis steril miljö.

Genomsläpplig beläggning används som lokalt omhändertagande av dagvatten, främst på traditionellt hårdgjorda ytor som parkering, gång- och cykelvägar samt bilvägar. Lösningen lämpar sig inte väl vid kraftigare lutningar.

Dimensionering

Anläggningens area utgör normalt sätt samma area som avrinningsytan. Vid regelbundet underhåll av ytan kan i regel alla dimensionerande nederbördsvolymer infiltreras genom beläggningen.

I Svenskt Vattens publikation P105 s. 68 finns anvisningar för dimensionering.

Reningseffekt

Rening sker genom sedimentation, filtrering och fastläggning. Anläggningen har potential att rena 50–95 % av partikelbundna och lösta föroreningar, främst zink, olja, suspenderade partiklar och PAH. Avskiljning av oljespill och andra organiska föroreningar kan på sikt bidra till minskad genomsläpplighet i marken.

Genomsläpplig beläggning rekommenderas inte om rening är prioriterad p.g.a. risk för igensättning.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Anläggning % % % % % % % % % %
Permeabel beläggning 65 75 70 75 95 70 70 65 90 75

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

 • Välj beläggning efter förutsättningar. Kan ytan överdämmas tillfälligt? Vilken belastning kommer att ske? Om ytan behöver tåla stora belastningar ska ett bärlager anläggas i botten.
 • Välj lämplig storlek på det porösa fyllnadsmaterialet. Grovkorniga material med god genomsläpplighet ger sämre rening och måste packas för att minska risk för sättningar.
 • Planera så att det finna ytliga avvattningsvägar för extrema skyfall om ytan inte får överdämmas tillfälligt.
 • Om beläggningen inrymmer gräs ska gräsets höjd inte överstiga överkanten av anläggningen. Om gräset är för högt kan det tryckas ned och packas, vilket hämmar infiltrationen.
 • Makadam och dylikt bör ha en stenstorlek på 2/4 mm eller 4/8 mm, inte mindre än så för att upprätthålla en god infiltration.
 • Anläggnings AMA: DCB.24 Förstärkningslager till konstruktion för dagvattenhantering; DCB.33 Obundet bärlager till konstruktion för dagvattenhantering

Drift och underhåll

 • Underhåll beror av beläggningstyp och hur lätt igensättning sker. Generellt ska gräsklippning, ogräsrensning, högtrycksspolning, vakuumsugning och byte av igensatt material ske regelbundet.
 • Genomsläppligheten upprätthålls om ytlagret byts ut frekvent.
 • Underliggande bär- och förstärkningslager får inte innehålla någon nollfraktion. Vid hög belastning kan detta vara medföra problem för vissa beläggningstyper.
 • Anpassad vinterväghållning för att minimera sedimenttillförsel
 • Se mer: Rekommendationer för drift och underhåll av dagvattenanläggningar (Luleå tekniska universitet)

Tillsyn

Exempel på punkter som kan undersökas vid tillsyn:

 • Finns tydliga skötselrutiner? Hur upprätthålls infiltrationskapaciteten?
 • Rengöring av beläggning bör ske minst 1–2 gånger per år med högtryckstvätt eller liknande.
 • Hur avleds vatten vid extremflöden?

Läs mer i examensarbetet Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Annonserade produkter och tjänster visas här.

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om brunnsfilter.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.