Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Genomsläpplig markstensbeläggning. Foto: Daniel Stråe, WRS.

Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok ges tips och råd om dimensionering, projektering, utförande, drift och underhåll.

Handboken, framtagen av Cementa med stöd av ett tjugotal andra aktörer, är ett resultat av det 6-åriga forskningsprojektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” (länk). I handboken presenteras bland annat tekniska konstruktionslösningar i detalj, beräkningsmetoder för konstruktionernas bärighet under trafiklaster samt anläggningarnas potential att omhänderta, fördröja och rena dagvatten.

Handboken innehåller även bra information om hur konstruktioner med dränerande markstensbeläggning ska underhållas För att lättare hitta relevant information i handboken ges en beskrivning av de olika delarna nedan:

Reningsprocesser

Inledningsvis ges en introduktion till samspelet mellan det ”gråa” (hårdgjorda ytorna), ”blåa” (dagvattnet) och ”gröna” (växtligheten) i den urbana miljön samt reningsprocesser och reningspotential i dränerande markstensbeläggning. De viktigaste reningsprocesserna i dränerande markstensbeläggningar är filtrering, adsorption (kemisk vidhäftning av föroreningar till ytan av partiklar), biologisk nedbrytning och sedimentation.

Tips! På sid 12 i handboken hittar du en bra tabell (3.1) som sammanfattar reningspotentialen för dränerande markstensbeläggningar för ett antal olika föroreningar.

Materialval

Handboken går igenom olika typer av överbyggnadskonstruktioner och material som passar i de olika typkonstruktionerna. Dränerande överbyggnader delas in i två huvudgrupper: dränerande obunden konstruktion och dränerande bitumenbunden konstruktion, vilka skiljer sig åt i materialet i bärlagret. Valet av dränerande typkonstruktion görs i sin tur utifrån fem kriterier: trafikklass, hydraulisk konduktivitet, grundvattenytans högsta nivå, föroreningar i undergrunden och riskbedömning.

Tips! Principskisserna i kapitel 4 är bra för att förstå de olika systemen. I tabell 4.2 på sid. 20 hittas bra sammanfattande rekommendationer för val av konstruktionstyp beroende på exempelvis hydraulisk konduktivitet, grundvattennivå och trafikklass.

Dimensioneringsprinciper

Enligt handboken eftersträvas två huvudsakliga tekniska funktioner i den dränerade markkonstruktionen: att omhänderta, fördröja och exfiltrera nederbörd samt att ge tillräcklig bärighet för aktuell trafikklass. För att bestämma detta krävs därför bärighets- och hydraulisk dimensionering.

Bärighetsberäkningarna syftar till att ta fram nödvändig förstärkningstjocklek så att konstruktionen skyddas från trafikbelastningen. Den hydrauliska dimensioneringen syftar i sin tur på att beräkna nödvändig storlek på magasinet som ska omhänderta och fördröja dagvattnet. Handboken ger bra anvisningar för arbetsgången vad gäller bärighets- och hydraulisk dimensionering.

Tips! På sid. 93 i handboken hittas räkneexempel för den som vill testa dimensioneringsmetoderna.

Drift och skötsel

Slutligen avhandlas utförandeskedet i handboken. Det är viktigt att detta sker enligt projektspecifika anvisningar och krav på bland annat material, packning och lutning som finns i gällande AMA Anläggning samt i Trafikverkets kravdokument. Läsaren ges tips om drift och underhåll av markkonstruktionerna, såsom halkbekämpning och igensättning av fogar och dränerande bärlager.

Tips! Tabell 11.2 på sid. 86 sammanfattar exempel på hur olika problemställningar för dränerande markstensbeläggningar kan åtgärdas, exempelvis igensättning, sättningar och fogsprång.

Handboken finns att ladda ner under Bifogade filer nedan.

 

Fullständig titel: Cementa 2019. Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning. Svensk Markbetong. Utgåva 1. Första upplagan. ISBN 978-91-519-3477-8


Relaterat

Linnea vill öka förståelsen för funktionen hos permeabel asfalt
Reningssystem för parkeringsdagvatten i bostadsområde. Expertsvar
Val av fraktion och mäktighet för parkeringsyta? – Expertsvar