Start Taggar Genomsläpplig beläggning

Tagg: Genomsläpplig beläggning

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok...

Avledning mot genomsläpplig yta inom kvartersmark – En planbestämmelse med stöd i PBL?

VA-guidens experter Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik går samman för att besvara en fråga om en planbestämmelse om avledning av dagvatten...

Minska risken för dagvatten i din källare – fyra tips på norska

Är du som fastighetsägare orolig för att få in dagvatten i din källare? Kanske kan dessa norska tips på åtgärder i så fall vara...

Linnea vill öka förståelsen för funktionen hos permeabel asfalt

VA-guiden följde under 2018 med examensarbetaren Linnea Hedlöf Ekvall ut till en parkeringsplats utanför Uppsala där hon undersökte vad som påverkar den infiltrerande funktionen...

Reningssystem för parkeringsdagvatten i bostadsområde. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Andersson, WRS AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet och Sweco. November 2017. Fråga Jag arbetar med en dagvattenutredning för ett projekt...

Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer (2014). Vinnova

Projektet bedrivs inom ramen för Vinnovas program ”Gränsöverskridande samverkan" och inriktningen Utmaningsdriven innovation” och delfinansieras av Vinnova.  Föreliggande rapport är en del av projektet...

Genomsläpplig beläggning. Examensarbete SLU, 2013

Ur sammanfattningen Täta markbeläggningar är direkta källor till uppkomst av dagvatten. Genom att skärma av möjligheter för infiltration finns risk att negativa följder uppstår,...

Infiltration som reningsmetod på parkeringsplatser?

Jonas Andersson, WRS Uppsala svarar på en fråga om hur man tar hand om dagvatten från en parkeringsyta och ger tips på vad man...

Långtidsuppföljning av genomsläpplighet hos permeabel asfalt. Forskning 2012

Abstract The clogging of porous asphalts is the major threat for their sufficient performance. In this study, the effect of vacuum cleaning to recover the...

Senaste artiklarna