Start Taggar Genomsläpplig beläggning

Tagg: Genomsläpplig beläggning

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Under en höstdagsutflykt fick VA-guiden följa med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco, bland några av Stockholms nyaste dagvattenanläggningar. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv...

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok...

Avledning mot genomsläpplig yta inom kvartersmark – En planbestämmelse med stöd i PBL?

VA-guidens experter Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik går samman för att besvara en fråga om en planbestämmelse om avledning av dagvatten...

Minska risken för dagvatten i din källare – fyra tips på norska

Är du som fastighetsägare orolig för att få in dagvatten i din källare? Kanske kan dessa norska tips på åtgärder i så fall vara...

Linnea vill öka förståelsen för funktionen hos permeabel asfalt

VA-guiden följde under 2018 med examensarbetaren Linnea Hedlöf Ekvall ut till en parkeringsplats utanför Uppsala där hon undersökte vad som påverkar den infiltrerande funktionen...

Reningssystem för parkeringsdagvatten i bostadsområde. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Andersson, WRS AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet och Sweco. November 2017. Fråga Jag arbetar med en dagvattenutredning för ett projekt...

Rekommendationer för strandnära byggnationer, Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram rekommendationer för byggnationer i strandnära läge. Rekommendationerna grundar sig på förväntade havsnivåhöjningar och återkomsttider för skyfall längs...

Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer (2014). Vinnova

Projektet bedrivs inom ramen för Vinnovas program ”Gränsöverskridande samverkan" och inriktningen Utmaningsdriven innovation” och delfinansieras av Vinnova.  Föreliggande rapport är en del av projektet...

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Genomsläpplig beläggning. Examensarbete SLU, 2013

Ur sammanfattningen Täta markbeläggningar är direkta källor till uppkomst av dagvatten. Genom att skärma av möjligheter för infiltration finns risk att negativa följder uppstår,...

Senaste artiklarna