Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med dagvatten. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Ny studie om avvattning av sediment från dagvattendammar med hjälp av polymerer

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat effekten av att använda tillsats av polymerer under sedimentavvattning vid sugmuddring av dagvattendammar. Resultatet visade bland annat att ..

Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga fastighetsbestånd. ..

Effekten av grönytor på beräknade dagvattenflöden och fördröjningsvolymer

Vilken effekt har generellt satta avrinningskoefficienter för grönytor på beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer? VA-guiden har intervjuat Thomas Larm, dagvatten- och ..

Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar att en balans mellan lagring av vatten ..

Flödesstrypning i svackdiken som åtgärd för minskad översvämningsrisk

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat möjligheten att tillfälligt lagra mer vatten i svackdiken genom att strypa utflödet från anläggningen. Fältförsök i ett svackdike i Luleå visar ..

Dagvatten den största spridningsvägen för mikroplast

Emma Fältström, nyligen titulerad som doktor, har publicerat sin avhandling med fokus på mikroplastspridning i avlopp- och dagvatten. Forskningen visar bland annat att dagvatten utgör den största ..

Checklista för granskning av detaljplaner med avseende på miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en checklista med steg för att underlätta bedömningen av hur en detaljplan eller annan plan påverkar möjligheten för en vattenförekomst att följa ..
Gammal vattenbrunn

Historisk studie av det kommunala infrastruktursystemet

Forskningsrapporten med den historiska studien av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg har nu släppts som bok. Arbetet med studien är i det ..
En grupp människor inom SODA-projektet lyssnar på en föreläsning av Kent Fridell, Edge, under ett studiebesök i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Fallstudier och referensanläggningar inom dagvattenprojektet SODA

I en ny broschyr framtagen inom dagvattenprojektet SODA sammanfattas resultatet av de referensanläggningar som undersökts och fallstudier som genomförts inom projektet. Sammanställningen omfattar ..
En flytande våtmark i en skärmbassäng.

Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling presenteras en utvärdering av flytande våtmarker som reningsanläggning för dagvatten i svenskt klimat. Studien visar att anläggningen har potential att rena ..

Mest lästa publikationer