Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med dagvatten. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Tillsynsvägledning om fordonstvättar från Naturvårdverket

Sedan februari 2024 finns en ny tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om fordonstvättar. Den riktar sig till tillsynsmyndigheter som har tillsynen av fordonstvättar. Vägledningen listar bland annat ..

SGI:s nya vägledning om bakgrundshalter i sediment

Statens geotekniska institut har tagit fram en ny vägledning om bakgrundshalter i sediment. VA-guiden har ställt några frågor till ekotoxikologen Ann-Sofie Wernersson som berättar om syftet med ..

Nya hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster i Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv är en databas med hydrografisk information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden som kan användas vid exempelvis beräkning av vattenflöden och vattenkvalitet. I den ..

Biofilters förmåga att rena vägdagvatten

I ett pågående forskningsprojekt, som leds av Chalmers tekniska högskola, studeras biofilters förmåga att reducera mängden föroreningar från vägdagvatten. Resultatet från projektets tre första ..

Viktiga resultat från Trafikverkets pilotanläggning för dagvatten i Gröndal

Gröndalsmagasinet ligger invid Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Det är också en av två platser där Trafikverket under tre års tid utvärderat olika reaktiva filtermaterial för rening av ..

Mikroplasters förekomst i sediment från dagvattenbrunnar och dammar

Lisa Öborn, kommundoktorand vid Stockholms stad, publicerade nyligen sin licentiatavhandling om mikroplaster i dagvattensediment. VA-guiden kontaktade Lisa, som bland annat berättade om att dagvattenbrunnar ..

Slitage av vägmarkeringar – ännu en betydande källa till mikroplast

Statens väg- och transportforskningsinstitut har i en ny studie uppskattat i vilken grad slitage av vägmarkeringar bidrar till mikroplastutsläpp. Mängden uppskattas vara mellan 40 och 570 ton mikroplast om ..

Hur giftig är avrinningen från olika byggnadsmaterial?

Avrinning från kopparplåt har stark skadlig effekt på flera vattenlevande organismer. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Luleå tekniska universitet, där forskare har utvärderat hur ..

Enklare metod har potential för att mäta partiklars sedimenteringshastighet

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat en billigare och enklare metod med potential att uppskatta sedimenteringshastighet hos partiklar i bland annat dagvattendammar. VA-guiden har intervjuat ..

Ny studie om avvattning av sediment från dagvattendammar med hjälp av polymerer

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat effekten av att använda tillsats av polymerer under sedimentavvattning vid sugmuddring av dagvattendammar. Resultatet visade bland annat att ..

Mest lästa publikationer