Start Dagvatten Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med dagvatten. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Verktyg för val av hållbar dagvattenhantering

Genom ett beslutsstöd vid val av dagvattenhantering ska kommunikationen mellan olika parter i den tidiga planeringen underlättas. Beslutsverktyget har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet Klimatsäkrade...

Vad påverkar svackdikens fördröjande funktion?

Svackdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator och har som primärt syfte att fördröja och avleda dagvatten. Men hur påverkar exempelvis markförhållanden...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Ny studie om långsiktig funktion hos dagvattendammar

Dagvattendammar är en vanligt förekommande anläggning i Sverige för att fördröja och rena dagvatten. Men hur ser den långsiktiga funktionen ut i en dagvattendamm...

Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare

Är du som fastighetsägare medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har vad gäller att hantera dagvatten? Är du beredd på en översvämning på...

Mest lästa publikationer