Start Taggar Svackdike

Tagg: Svackdike

Flödesstrypning i svackdiken som åtgärd för minskad översvämningsrisk

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat möjligheten att tillfälligt lagra mer vatten i svackdiken genom att strypa utflödet från anläggningen. Fältförsök i ett...

Fastighetsägare inom ny detaljplan orsakar översvämning – vad är kommunens ansvar?

Dagvatten från en ny detaljplan ger upphov till översvämningsproblem utanför detaljplaneområdet till följd av att en fastighetsägare höjt mark och lagt igen ett svackdike....

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Alternativ hantering av dag- och dräneringsvatten. Exjobb 2007

Utdrag ur sammanfattningen Traditionellt har dagvatten avletts i slutna ledningar från urbana områden, vilket har medfört en del problem. Ledningssystemen belastas allt kraftigare av växande tätorter...

Rekommendationer för strandnära byggnationer, Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram rekommendationer för byggnationer i strandnära läge. Rekommendationerna grundar sig på förväntade havsnivåhöjningar och återkomsttider för skyfall längs...

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Senaste artiklarna