Start Taggar Svackdike

Tagg: Svackdike

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Alternativ hantering av dag- och dräneringsvatten. Exjobb 2007

Utdrag ur sammanfattningen Traditionellt har dagvatten avletts i slutna ledningar från urbana områden, vilket har medfört en del problem. Ledningssystemen belastas allt kraftigare av växande tätorter...

Rekommendationer för strandnära byggnationer, Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram rekommendationer för byggnationer i strandnära läge. Rekommendationerna grundar sig på förväntade havsnivåhöjningar och återkomsttider för skyfall längs...

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Senaste artiklarna