Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs utformning- och dimensioneringsanvisningar för vanligt förekommande anläggningstyper för rening och fördröjning av dagvatten och när dessa passar bra att anlägga.

Runt om i Sverige utreds och projekteras fler och fler anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. För att anläggningarna ska fungera som avsett är det viktigt att de dimensioneras och utformas korrekt samt att förutsättningar på platsen för anläggningen är lämpliga.

17 anläggningstyper

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling från 2019 sammanställs dimensioneringsanvisningar enligt de senaste erfarenheterna från projekterade och byggda dagvattenanläggningar. Författarnas övergripande målsättning är att bidra med en ökad förståelse för olika typer av dagvattenanläggningar.

Rapporten omfattar utformning och dimensioneringsanvisningar för totalt 17 olika typer av anläggningar: torra dammar, underjordiska modulsystem (kassettmagasin och rörmagasin), betongmagasin, diken, svackdiken, översilningsytor, biofilter, permeabla beläggningar, skelettkonstruktioner, makadamdiken, sedimentationsmagasin, magasin med filterkassett, makadammagasin, magasin med vertikalt filter, våta dammar, våtmarker och skärmbassänger. Under respektive anläggningstyp beskrivs anläggningens syfte och funktion, utformning av inlopp, utlopp och material samt dimensionering (flöden, volymer och areor).

Författare är Thomas Larm, StormTac AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet, som båda även ingår i VA-guidens expertpanel. Rapporten kan ses som en uppdatering av den smått legendariska rapporten Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar (VA-FORSK-rapport 2000-10) som togs fram av Thomas Larm redan 2000.

Steg i processen

Utöver en genomgång av de olika anläggningstyperna avhandlas även följande kapitel:

  • Utformnings- och dimensioneringsprocess – Ger en snabb överblick över viktiga steg i utformnings- och dimensioneringsprocessen av dagvattenanläggningar, från att utreda/beräkna tillgänglig plats för anläggningen till upprättandet av en skötselplan.
  • Val av anläggningstyp – Ett kapitel som författarna hoppas ska vara till hjälp vid valet av anläggningstyp. Här redovisas, i tabellform, vilken potential respektive typ av anläggning bedöms kunna ha avseende rening och fördröjning, om anläggningen har ett stort underhållsbehov, om den kan placeras lokalt eller ”end of pipe” samt vilket ytbehov den har.
  • Dimensionerande flöden, regndjup, återkomsttider och varaktigheter – Beroende på om anläggningens syfte är att fördröja eller rena dagvatten behöver den dimensioneras utifrån olika dagvattenflöden. Detta kapitel beskriver hur man ska tänka kring dimensionerande flöde, rinntid eller varaktighet för avledning eller fördröjning, dimensionerande flöde för rening och dimensionerande volym och regndjup för rening.
  • Flödesutjämning och varaktigheter – Här redovisas beräkning av erforderlig fördröjningsvolym för dagvattenanläggningar med huvudsyfte eller delsyfte (ihop med rening) att fördröja dimensionerande dagvattenflöde.

Fullständig referens: Larm T., Blecken G. (2019) Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2019-20

Ladda ner rapporten i sin helhet här (via Svenskt Vattens hemsida).