Start Taggar Översilningsyta

Tagg: Översilningsyta

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

En våtmark vid Hamrebäckens utlopp ska minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till Mälaren. Det nyligen anlagda våtmarksområdet har samtidigt redan hunnit blivit ett...

PM: Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad (2016)

Utdrag ur rapport Syftet med detta PM är att klargöra vilken typ av rening som krävs beroende på den avvattnade ytan och vilken recipient dagvattnet...

Utvärdering av markbaserat reningssystem. Exjobb, 2015

Utdrag ur referatet Det här examensarbetet syftade till att utvärdera två markbaserade reningsmetoder, en översilningsyta och ett utjämningsmagasin, både genom litteraturstudie och provtagning. Provtagning av...

Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda

Från inledningens läsanvisningar Denna handbok ska fungera som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och ska även fungera som en uppslagsbok när...

Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VA-Forsk Rapport Nr 2000-10.

Rekommendationer presenteras avseende utformningen av följande anläggningar för dagvattenrening: - våta dammar - översilningsytor - konstruerade våtmarker - öppna diken, inklusive svackdiken Överslagsmässiga dimensioneringskriterier redovisas för dessa anläggningar. Kriterierna...

Senaste artiklarna