Vi skräddarsyr utbildningar som rör dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om tillsyn, juridik, teknik, kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen och mycket mer.

Utbildningar

26-27 september, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

3-4 oktober, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under utbildningen får deltagarna höra vår uppskattade och rutinerade föreläsarduo beståendes av Jonas...

10-11 oktober, Ny utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

19 oktober, Erfarenheter från nödvattenplanering – webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om nödvattenplanering den 19 oktober 2023. Du får exempel på hur man tagit fram en nödvattenplan i...

14-15 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag – webbutbildning

Under VA-guidens utbildning om dagvattenhantering på bjälklag får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna...

12 december, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

VA-guidens utbildningskatalog

Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Dagvatten med tillsynsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll. Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande. Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag

Målgrupp:  Konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer. Mål: Kursen avser att besvara frågor såsom: – Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? – Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? – Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp. Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas kretsloppsarbete. Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp. Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp. Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare. Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn. Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

VA-kommunikation

Målgrupp: Projektledare för VA-utbyggnad, VA-rådgivare, VA-strateger, kommunikatörer och avloppsinspektörer. Mål: Målet är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation vid va-utbyggnad och hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid va-utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Behöver du fortbilda dig?

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildningar för yrkesverksamma från hela landet.

Elin Jansson
Elin Jansson

Beställ utbildning

VA-guiden erbjuder ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller uppdragsutbildningar. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.