Vi skräddarsyr utbildningar som rör dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om tillsyn, juridik, teknik, kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen och mycket mer.

Utbildningar

7-8 december, Dagvattenhantering på bjälklag – webbutbildning

Under VA-guidens utbildning om dagvattenhantering på bjälklag får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna...

9 december, Grundläggande VA-juridik för kommunal VA-planering – webbutbildning

VA-guiden anordnar en digital halvdagsutbildning om juridik för kommunal VA-planering. Föreläsare är miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik. Det finns inget uttryckligt krav på att...

VA-guidens utbildningskatalog

Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Dagvatten med tillsynsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll. Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande. Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag

Målgrupp:  Konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer. Mål: Kursen avser att besvara frågor såsom: – Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? – Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? – Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp. Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas kretsloppsarbete. Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp. Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp. Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare. Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn. Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

Va-kommunikation

Målgrupp: Projektledare för va-utbyggnad, va-rådgivare, va-strateger, kommunikatörer och avloppsinspektörer. Mål: Målet är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation vid va-utbyggnad och hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid va-utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Senast genomförda utbildningar

Dagvatten med tillsynsinriktning, 9-10 juni 2020, webbseminarium
Inbjudan och program, 9-10 juni 2020

Juridik och teknik för små avlopp, 4-5 december 2019 i Uppsala
Inbjudan och program, 4-5 december 2019

Dagvattenanläggningar på bjälklag, 21 november 2019 i Stockholm
Inbjudan och program, 21 november 2019

Kommunal va-planering och va-juridik 9 oktober 2019 i Västerås
Inbjudan och program, 9 oktober 2019

Juridik och teknik för dagvatten, 3-4 september 2019 i Uppsala
Inbjudan och program, 3-4 september 2019

Juridik och teknik för små avlopp, 21-22 maj 2019 i Västerås
Inbjudan och program, 21-22 maj 2019

Nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 10 maj, 2019 i Kvicksund, Eskilstuna
Inbjudan och program, 10 maj 2019

Dagvatten med tillsynsinriktning, 9-10 april, 2019 i Örebro
Inbjudan och program, 9-10 april 2019

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken, 20 november 2018 i Göteborg
Inbjudan och program, 20 november 2018

Juridik och teknik för dagvatten, 19 november 2018 i Tällberg
Inbjudan och program, 19 november 2018

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn, 19-20 september 2018 i Malmö
Inbjudan och program, 19-20 september 2018

6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018 i Stockholm
Inbjudan och program 5 juni 2018

Nätverksträff små avlopp i kretslopp, 24 maj 2018, Töreboda
Inbjudan och program 24 maj 2018

Juridik och teknik för dagvatten, 8 maj 2018 i Linköping
Inbjudan och program 8 maj 2018

Va-kommunikation, 24 april 2018 i Göteborg
Inbjudan och program 24 april 2018

Juridik och teknik för små avlopp, 17-18 april 2018 i Malmö
Inbjudan och program 17-18 april 2018

Fördjupningskurs avloppsteknik, 12-13 april 2018 i Karlstad
Inbjudan och program 12-13 april 2018

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag, 15 februari 2018 i Stockholm
Inbjudan och program 15 februari 2018


Behöver du fortbilda dig?

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildningar för yrkesverksamma från hela landet.

Elin Jansson
Elin Jansson

Beställ utbildning

VA-guiden erbjuder ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller uppdragsutbildningar. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.