Utbildningar

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildning för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom områdena runt dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om kretslopp, va-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen, tillsyn, juridik och teknik och mycket mer.

Våra kurser

Här presenterar vi ett antal kurser och utbildningar om dagvatten, VA-planering och små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstepersoner inom miljö-, teknik/VA-, och planförvaltningarna på landets kommuner. Du som konsult eller privat aktör inom VA-branschen kan självklart också ha nytta av våra utbildningar.

Känner ni igen er?

  • Behöver ni fördjupa er kunskap om avloppsteknik?
  • Har ni börjat komma igång med tillsyn av dagvatten men känner er osäkra på lagstiftningen?
  • Vill ni skapa ett rättssäkert arbete med VA-planering och Lagen om allmänna vattentjänster?
Elin Jansson
Elin Jansson
Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaguiden.se

Dagvatten med tillsynsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll. Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande. Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag

Målgrupp:  Konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer. Mål: Kursen avser att besvara frågor såsom: – Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? – Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? – Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp. Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas kretsloppsarbete. Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp. Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp. Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare. Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn. Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

Va-kommunikation

Målgrupp: Projektledare för va-utbyggnad, va-rådgivare, va-strateger, kommunikatörer och avloppsinspektörer. Mål: Målet är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation vid va-utbyggnad och hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid va-utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Beställ utbildning

VA-guiden ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller genom så kallade uppdragsutbildning. Där kan du som beställare skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Intresserad av kurserna? Hör av dig till info@vaguiden.se


Senast genomförda utbildningar

Dagvatten med tillsynsinriktning, 9-10 juni, webbseminarium
Inbjudan och program, 9-10 juni 2020

Juridik och teknik för små avlopp, 4-5 december 2019 i Uppsala
Inbjudan och program, 4-5 december 2019

Dagvattenanläggningar på bjälklag, 21 november 2019 i Stockholm
Inbjudan och program, 21 november 2019

Kommunal va-planering och va-juridik 9 oktober 2019 i Västerås
Inbjudan och program, 9 oktober 2019

Juridik och teknik för dagvatten, 3-4 september 2019 i Uppsala
Inbjudan och program, 3-4 september 2019

Juridik och teknik för små avlopp, 21-22 maj 2019 i Västerås
Inbjudan och program, 21-22 maj 2019

Nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 10 maj, 2019 i Kvicksund, Eskilstuna
Inbjudan och program, 10 maj 2019

Dagvatten med tillsynsinriktning, 9-10 april, 2019 i Örebro
Inbjudan och program, 9-10 april 2019

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken, 20 november 2018 i Göteborg
Inbjudan och program, 20 november 2018

Juridik och teknik för dagvatten, 19 november 2018 i Tällberg
Inbjudan och program, 19 november 2018

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn, 19-20 september 2018 i Malmö
Inbjudan och program, 19-20 september 2018

6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018 i Stockholm
Inbjudan och program 5 juni 2018

Nätverksträff små avlopp i kretslopp, 24 maj 2018, Töreboda
Inbjudan och program 24 maj 2018

Juridik och teknik för dagvatten, 8 maj 2018 i Linköping
Inbjudan och program 8 maj 2018

Va-kommunikation, 24 april 2018 i Göteborg
Inbjudan och program 24 april 2018

Juridik och teknik för små avlopp, 17-18 april 2018 i Malmö
Inbjudan och program 17-18 april 2018

Fördjupningskurs avloppsteknik, 12-13 april 2018 i Karlstad
Inbjudan och program 12-13 april 2018

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag, 15 februari 2018 i Stockholm
Inbjudan och program 15 februari 2018

Utbildningar

17-18 mars 2021, Vatten Avlopp Kretslopp – digital konferens

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän,...

13 april, Grundläggande förvaltningsrätt – Save the date

Den uppskattade fortbildningen i förvaltningsrätt återvänder 13 april. Föreläsare Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, leder oss längs ett ärendes gång genom förvaltningen och diskuterar förvaltningsrättsliga...

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.