Vi skräddarsyr utbildningar som rör dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om tillsyn, juridik, teknik, kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen och mycket mer.

Utbildningar

28 mars, Teknikträff med Ecotech om Ecobox

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

18 april, Dimensionering och utformning av dagvattendammar – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel....

18 april, Teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean 1 och Wehoputs

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

20 april, Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner, webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar i samband med kommunala vattentjänstplaner. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer...

25 april, Teknikträff med 4evergreen om Biocleaner

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

26-27 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under våren en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

16-17 maj, ny utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

VA-guidens utbildningskatalog

Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Dagvatten med tillsynsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare. Mål: Att tydliggöra miljöinspektörers roll vid tillsyn när det gäller dagvatten.

Juridik och teknik för dagvatten

Målgrupp: Tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll. Mål: Du lär dig hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt får kunskap om tekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande. Mål: Få bättre koll på fältutrustning, provtagningsmetoder, kostnader samt hur man tolkar resultaten. Du får goda kunskaper inför skötsel, egenkontroll och tillsyn.

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag

Målgrupp:  Konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer. Mål: Kursen avser att besvara frågor såsom: – Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? – Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? – Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

Juridik och teknik för små avlopp (två dagar)

Målgrupp: Miljöinspektörer som arbetar med små avlopp. Mål: Fördjupade kunskaper om avloppsteknik och avloppsjuridik så att deltagarna känner sig säkrare i rollen som granskare och kravställare.

Små avlopp i kretslopp

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommuner som arbetar med små avlopp, kretsloppsfrågor eller VA-samordning. Samt andra som är intresserade av kommunernas kretsloppsarbete. Mål: Uppdatera dig om det pågående arbetet med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur kommuner byggt system för återföring till lantbruk. Få erfarenhetsutbyte i frågor som teknik, byggande och drift, organisation och ekonomi.

Fördjupningskurs avloppsteknik – förundersökning och dimensionering

Målgrupp: Yrkesverksamma inom området små avlopp. Mål: Fördjupa dina kunskaper inom projektering, tekniska beskrivningar och dimensionering genom föreläsningar, räkneövningar och typfall med mera.
Intresserad av kurserna? Hör av dig till elin.jansson@vaguiden.se

6§ Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommun, Länsstyrelse, konsulter och VA-huvudmän som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn av små avlopp. Mål: Få kunskap och exempel på hur man kan arbeta med områden som är i behov av allmänt VA eller annan VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för VA

Målgrupp: Kursen riktar sig till både tjänstepersoner på kommunernas miljökontor/VA-avdelningar samt förrättningslantmätare. Mål: Att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut. Samt skapa en ökad förståelse för hur VA-frågor ska hanteras utifrån AL, MB och LAV.

Kommunal planering och VA-juridik

Målgrupp: Planerare, VA-ansvariga och miljötjänstepersoner på kommuner och Länsstyrelser som arbetar med VA-planering, VA-utbyggnad eller tillsyn. Mål: Att få en ökad kunskap och förståelse vad gäller den juridik som styr planering av VA i omvandlingsområden.

VA-kommunikation

Målgrupp: Projektledare för VA-utbyggnad, VA-rådgivare, VA-strateger, kommunikatörer och avloppsinspektörer. Mål: Målet är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation vid va-utbyggnad och hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid va-utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Senast genomförda utbildningar under 2021

Grundläggande VA-juridik för kommunal VA-planering, 9 december 2021, webbutbildning
Inbjudan och program, 9 december 2021

Dagvattenhantering på bjälklag, 7-8 december, webbutbildning
Översiktligt program, 7-8 december 2021

Dagvatten med tillsynsinriktning, 27-28 oktober, webbutbildning
Inbjudan och program, 27-28 oktober 2021

Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, 12-13 oktober, webbutbildning
Inbjudan till 12-13 oktober 2021

Kvalitetssäkring av nya små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd, 7 oktober 
VA-guidens referat från webbinariet 7 oktober 2021

Utformning av dagvattendammar, 9 juni, webbutbildning
Inbjudan och program, 9 juni 2021

Nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 27 maj, digital nätverksträff
Inbjudan och program, 27 maj 2021

Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, 25-26 maj, webbutbildning
Inbjudan till 25-26 maj 2021

Framtagande och tillämpning av åtgärdsnivåer och riktlinjer för dagvatten, 11-12 maj, webbutbildning
Program, två förmiddagar 11-12 maj 2021

Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering, 10 maj, webbutbildning
Inbjudan och program, 10 maj 2021

Vatten Avlopp Kretslopp 2021, 17-18 mars, digital konferens
Program 2021

Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag, 10-11 februari, webbutbildning
Inbjudan och program 10-11 februari 2021

Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering, 14 januari, webbutbildning
Inbjudan och program 14 januari 2021

Behöver du fortbilda dig?

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildningar för yrkesverksamma från hela landet.

Elin Jansson
Elin Jansson

Beställ utbildning

VA-guiden erbjuder ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller uppdragsutbildningar. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy en utbildning som
matchar just ert behov.

Utbildningsfilmer

VA-guiden har tagit fram filmer som stöd och komplement till utbildningsträffar. Hittills har vi producerat filmer om små avlopp och dagvatten. Flera filmer är producerade med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.