Start Dagvatten Verktyg och modeller

Verktyg och modeller

Här samlar vi olika typer av inlägg som modeller och verktyg och dagvatten. Det kan t.ex. handla om modeller för att beskriva föroreningstransport i dagvatten eller framtidens skyfall och översvämningar.

Ny studie om våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster

I det Formas-finansierade projektet EviWet har forskare med hjälp av olika modeller studerat den hydrologiska funktionen i odikad torvmark i skogslandskap och anlagda våtmarker...

Ny modell kvantifierar risker för översvämningar på lokal nivå

Forskare vid Lunds tekniska universitet har utvecklat en ny metod som på lokal nivå kan kvantifiera riskerna för fluviala, pluviala och kustnära översvämningar. Metoden...

Nya hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster i Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv är en databas med hydrografisk information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden som kan användas vid exempelvis beräkning av vattenflöden och vattenkvalitet....

Enkel och gratis beräkningsmodell visar effekten på avrinning då skog ersätts med byggnader

En ny studie vid Högskolan i Gävle och Chalmers tekniska universitet ger ökad förståelse om vilken effekt exploatering av skogs- och grönområden har på...

Stadsatlas ska hjälpa kommuner att rusta sig mot extremväder

I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet utvärdera vilken nytta grön infrastruktur har mot olika typer av extremväder....

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna