Start Dagvatten Verktyg och modeller

Verktyg och modeller

Här samlar vi olika typer av inlägg som modeller och verktyg och dagvatten. Det kan t.ex. handla om modeller för att beskriva föroreningstransport i dagvatten eller framtidens skyfall och översvämningar.

Nytt verktyg ska underlätta beslut om placering av anlagda våtmarker

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har tagit fram ett nytt verktyg som simulerar anlagda våtmarkers effekt på vattenflöden. Syftet med verktyget är att underlätta...

Effekten av grönytor på beräknade dagvattenflöden och fördröjningsvolymer

Vilken effekt har generellt satta avrinningskoefficienter för grönytor på beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer? VA-guiden har intervjuat Thomas Larm, dagvatten- och ytvattenspecialist på...

Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar att en balans mellan...

Regn över Sverige – Extrem nederbörd i svenska tätorter

En ny rapport framtagen av branschorganisationen Fastighetsägarna redogör för vilka svenska tätorter som på grund av klimatförändringar kan komma att påverkas mest av extrem...

Handbok för åtgärder mot internbelastning

I många svenska sjöar och kustvatten med redan höga halter av näringsämnen kan internbelastning av fosfor ytterligare bidra till problem med övergödning. En ny...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna