Start Dagvatten Verktyg och modeller

Verktyg och modeller

Här samlar vi olika typer av inlägg som modeller och verktyg och dagvatten. Det kan t.ex. handla om modeller för att beskriva föroreningstransport i dagvatten eller framtidens skyfall och översvämningar.

Verktyg för val av hållbar dagvattenhantering

Genom ett beslutsstöd vid val av dagvattenhantering ska kommunikationen mellan olika parter i den tidiga planeringen underlättas. Beslutsverktyget har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet Klimatsäkrade...

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

Det är en av de frågor som besvaras i en rapport av SMHI som har tagits fram på uppdrag av regeringen med syftet att...

A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems, LU...

Examensarbete av Christine Thomas, Kemiska institutionen, Lunds Universitet  A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems Författare: Christine Thomas, Water and Environmental...

Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

Expertfråga besvarad av: Hannes Öckerman, VA-guiden. November 2017. Fråga Jag har en frågan angående trafikmängder i StormTac. När dessa läggs in i programmet, hur exakt kan...

Underlagsmodell för prioriterings- och åtgärdsarbete med sjöar och recipienter, exjobb SLU 2017

Sammanfattning Detta examensarbete har utvecklat en modell som är riktad till att hjälpa kommuner att snabbare och enklare kunna identifiera problem med lokala sjöar. Modellen...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna