Start Dagvatten Dimensionering och utformning

Dimensionering och utformning

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar för rening och fördröjning.

Forskningsprojekt om smarta gator

Ett projekt med syftet att ta fram modeller för multifunktionella gator har beviljats 9 miljoner i stöd från Vinnova.Parterna i projektet är KTH, Chalmers,...

Så bör framtidens hållbara va-ledningssystem utformas

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling redogörs för faktorer med störst betydelse för va-ledningssystemens livslängd och vad som krävs för att uppnå ett...

Studie om blå-gröna lösningar med förhoppning om förbättrad dagvatten-dialog

En ny konceptmodell beskriver funktionen hos en blå-grön dagvattenlösning. Förhoppningen är också att modellen ska underlätta dialog och kommunikation mellan olika aktörer som arbetar...

Brunnsplåtar ska minska belastning på ledningsnät vid skyfall

VA SYD använder en enkel metod för att lättare styra belastningen av dagvatten på ledningssystemet: brunnsplåtar.Normalt används gatubrunnar eller rännstensbrunnar för att leda ner...

Redaktören rekommenderar #6: Rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar

I den sjätte och sista delen av Redaktören rekommenderar hittar vi tre stycken broschyrer med kortfattad och illustrativ text om rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar. Broschyrerna...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna