Avlopp & Kretsloppspriset

Stefan Blomqvist vid Österlen VA får Avlopp & Kretsloppspriset 2024

Porträttbild av Stefan Blomqvist.
Stefan Blomqvist, Avdelningschef Teknik & projekt vid Österlen VA. Foto: Torkel Edenborg.]

Stefan får priset för sitt framsynta och idoga arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt för Österlens VA att återvinna det genom bevattning eller infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet. Juryn lyfter fram det nära samarbetet med forskningen och olika aktörer inom kommunen och att han verkat för att testa ny teknik och utforskar gränserna i dagens regelverk.

Stefan hoppas att arbetet från Österlen VA ska inspirera andra att våga satsa på nya cirkulära lösningar. Priset delas ut på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 14 mars 2024.

– Tusen tack för den mycket fina utmärkelsen jag fått. Det bubblar i branschen och snart kan vi sluta kretsen med vårt vatten i samhället på riktigt. Jag hoppas att mitt arbete inspirerar andra att våga satsa på nya lösningar för framtiden, hälsar den glada pristagaren.

Lär hela juryns motivering i sin helhet

Pressmeddelande om Avlopp- & Kretsloppspriset 2024, den 14 februari 2024 [pdf]

Beskrivning av priset (statuter)

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden under den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Pristagare är en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna. Som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

Resestipendium, Toaletter Utan Gränser och en föreläsning på VAK

Avlopp & Kretsloppspriset instiftades år 2003. Priset utgörs av 25 000 kr i resestipendium, en toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter Utan Gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom. Vinnaren bjuds sedan tillbaka till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp efterföljande år för att presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Jury med gedigen bredd och erfarenhet

Juryn som utser vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset består av en grupp med sex personer, alla med olika kompetenser och lång erfarenhet inom avlopp- och kretsloppsfrågor:

 • Håkan Jönsson (ordförande), Professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, 2008 års pristagare
 • Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten och arbetar med uppströmsarbete, avlopp och Revaq, är samordnare av EU-frågorna, samt 2012 års pristagare.
 • Jenny Westin, agronom och rådgivare på Avfall Sverige
 • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun som fick Avlopp- och Kretsloppspriset 2009
 • Line Strand, agronom och växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala
 • Kenneth M Persson, professor, avdelningen för Teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet

Ebba af Petersens är sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset. Vid frågor om priset kontakta [email protected] eller telefon 018-17 45 44.

Nominering av kandidater

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut i mars varje år i samband med konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK). Nomineringen är vanligtvis öppen från mitten av oktober till och med 31 december.

Till nomineringen behövs följande information:

 1. Namn på kandidat/kandidater
 2. En motivering. Berätta på vilket sätt har den nominerade bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet?
 3. Bifoga gärna underlagsmaterial (eller länkar till), t ex tidningsartiklar, rapporter, intervjuer, referensobjekt eller annat material som styrker motiveringen och ger juryn mer information om kandidaten.

Nomineringen lämnas skriftligen till juryns sekreterare, [email protected]

Tidigare års pristagare

Vi hoppas att du likt oss förundras en stund över galleriet av dessa kunniga och engagerade själar.

2023 - Väddö Golfklubb och Anders Solvarm

Avlopp och Kretsloppspriset 2023 gick till två pristagare, Väddö Golfklubb och Anders Solvarm, som båda resurseffektivt och säkert återvinner vattnet och näringen i avloppsvatten i den nära miljön. Priset delades ut på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg den 16 mars 2023.

Avlopp och Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden till någon eller några som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet. I år var det omöjligt att skilja två av de nominerade kandidaterna åt varför vi har glädjen att dela ut priset till två pristagare.

– Användning av avloppets många resurser är en naturlig del i ett hållbart cirkulärt samhälle. Årets båda Avlopp och Kretsloppspristagare bidrar till detta genom att visa hur avloppsresurser kan användas i den nära miljön. Anders Solvarm nyttiggör i naturhusets frodiga medelhavsmiljö avloppets vatten, värme, växtnäring och organiska material. Väddö Golfklubb använder renat avloppsvatten för att hålla golfbanan grön och fin. Båda pristagarna minskar väsentligt utsläppen av vatten med övergödande ämnen under sommaren när recipienten är som känsligast, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kommentarer från två glada vinnare

Vi kan konstatera att de två vinnarna är mycket glada över att få priset. Båda lyfter fram frågan om att inspirera andra att se avlopp som en resurs.

Fotomontage: Väddö golfklubb och Anders Solvarm, båda vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset.

– Vi är mycket nöjda med vår bevattningsanläggning som gör att vi numera är oberoende av regnvatten för att hålla golfbanan grön och fin under sommaren. Det är roligt att vår anläggning uppmärksammas med ett pris och kul om vi kan inspirera andra att se avloppsvatten som en resurs, säger Anders Ljungblad från Väddö Golfklubb.

– Wow! Tack! Jag är mycket stolt och glad att mitt arbete med att bända linjära system till lokala cirkulära system uppmärksammas genom Avlopp och Kretsloppspriset. Avloppsvatten från hushåll är en värdefull resurs som med lite teknik, frön och fotosyntes på trevligt vis kan ge husägare mycket mat och återlämna väl renat vatten. Win-win. Jag hoppas priset kan hjälpa mig i processen att göra Ecocycle system tillgängligt för många fler, säger Anders Solvarm.

Resestipedium, toalett utan gräns, guldkanna, diplom och föreläsning

Pristagarna får bland annat dela på 25 000 kronor i resestipendium, en toalett genom Toaletter Utan Gränser i ett låginkomstland, en guldkanna Towa, ett hedersdiplom samt det stora nöjet att komma tillbaka till nästföljande års konferens för att dela med sig av erfarenheter från studieresan och med sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Juryns motivering:

”Avlopp och Kretsloppspriset delas i år ut till två pristagare, Väddö Golfklubb och Anders Solvarm, som båda resurseffektivt och säkert återvinner vattnet och näringen i avloppsvatten i den nära miljön.

Väddö Golfklubb visar hur olika grönytor i en framtid med torrare somrar och låga grundvattennivåer kan hållas gröna och fina samtidigt som utsläppen av eutrofierande ämnen minskas. Golfklubben har med bidrag och ideella krafter säkrat en jämn tillgång av bevattningsvatten genom att utnyttja renat avloppsvatten från ett närliggande reningsverk under sommaren. Restnäring som finns i det renade avloppsvatten kommer till nytta som gödning på golfbanan samtidigt som utsläppet av gödande ämnen minskar till Väddö kanal och Östersjön.

Anders Solvarm har utvecklat ett kretsloppsystem som utnyttjar avloppet för egenproduktion av mat i naturhusets attraktiva boendemiljö. Vattnet, växtnäringen, värmeenergin och det organiska materialet i avloppet och matavfallet bidrar alla till att skapa frodig växtlighet i växthuset som rymmer såväl bostadshus som avloppssystem. Hög grad av självförsörjning och avsaknad av ledningssystem gör Solvarms system väl rustat för såväl torka som översvämning. Att systemet nästan helt saknar miljöstörande vattenutsläpp gör det extra intressant på känsliga platser långt från kommunal service.

Årets Avlopp och Kretsloppspristagare, Anders Solvarm och Väddö Golfklubb, har båda anläggningar som kan fungera som demonstrationsexempel och härigenom bidra till spridning av kunskap om, och ökad acceptans för, avlopp i kretslopp.”

2022 - Gunnar Thelin

Avlopp & Kretsloppspriset 2022 gick till Gunnar Thelin, seniorrådgivare och grundare av EkoBalans. Gunnar Thelin fick priset för hans arbete med att utveckla processer för att rena samhällets restflöden från källsorterat toalettavlopp till koncentrerade gödselmedel för jordbruket, ett viktigt steg för att möjliggöra återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala.

Gunnar Thelin, 2022 års pristagare av Avlopp & Kretsloppspriset. Foto: Erik Kvarmo

Priset delas ut av VA-guiden till någon som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet. Den 17 mars tog Gunnar Thelin emot priset på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

– Gunnar Thelin har utvecklat processer för att producera fasta kväve- och fosforgödselmedel från källsorterat toalettavlopp. Detta är ett viktigt steg mot att kunna införa källsortering med effektiv återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala. Processerna kan dessutom användas för återföring av ren växtnäring också från rejektvattnet i vanliga reningsverk. Gunnars arbete gör det därför möjligt att snabbt förbättra kretsloppet från såväl källsorterat som konventionellt avlopp, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Juryns motivering

”Gunnar Thelin får priset för sitt nydanande, kvalificerade och uthålliga arbete med att utveckla rena, koncentrerade gödselmedel till jordbruket från samhällets restflöden. Genom sitt helhetstänkande förädlar Gunnar och företaget EkoBalans avlopps- och avfallsflöden till kommersiella gödselprodukter anpassade efter grödans behov, till exempel från stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Växtnäring och organiskt material återförs till jordbruket för produktion av nya livsmedel. Återvunnen gödsel bidrar till att mindre jungfrulig råvara behövs, till minskade utsläpp av klimatgaser till luft och mindre näringsämnen till vatten. Gunnar Thelin och EkoBalans bidrar med en nödvändig länk i framtidens storskaliga cirkulära livsmedelssystem!”

Kommentar från pristagaren

– Jag är stolt och mycket hedrad över att få Avlopp & Kretsloppspriset och väldigt glad över att juryn valt att uppmärksamma vårt arbete med att realisera återföring av näring och kol i samhällets restflöden. Det är ett erkännande av våra lösningar för hantering av restflöden, utvinning av växtnäring och produktion av kretsloppsgödsel. Jag hoppas att det kan få fler att se avfallen som de resurser de är och ta steget mot hållbara kretslopp, säger Gunnar Thelin, grundare och seniorrådgivare på EkoBalans.

2020 - Maria Lennartsson

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 gick till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Priset delades ut på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 18 mars 2021.

Maria Lennartsson. Foto: Pernilla Tofte

En engagerad inspiratör

Maria har under de senaste 20 åren arbetat outtröttligt för att knyta samman VA och jordbruk och hennes arbete har lett till stor kunskapsutveckling och ett utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige.

– Engagerade inspiratörer och gemensamma visioner är två viktiga förutsättningar för att implementera framtidens mera hållbara avloppssystem. Maria är en sådan engagerad inspiratör. Hon har mycket strukturerat jobbat för en förvaltningsövergripande vision för framtidens resursåtervinnande avlopp i Stockholm, liksom tidigare i East London, Sydafrika. Vi behöver fler som Maria!  säger juryns ordförande Håkan Jönsson, Senior Advisor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Juryns motivering

”Maria har outtröttligt arbetat för att knyta samman VA och jordbruk de senaste 20 åren, bland annat i Sverige och Sydafrika, och inom Sidas satsning på ekologisk sanitet – EcoSanRes. I Stockholm har Maria arbetat för att lyfta hållbara cirkulerande avloppslösningar i Norra Djurgårdsstaden.

Genom hennes gedigna och tålamodskrävande arbete har stadens förvaltningar och bolag närmat sig en gemensam vision kring avloppen inför de sista etapperna i Norra Djurgårdsstaden. Marias arbete har lett till stor kunskapsutveckling och utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige, bland annat genom de VINNOVA-finansierade MACRO-projekten. Slutligen är Marias starka fokus på systemperspektiv beundransvärd, där hon binder samman planering, avlopp, jordbruk, miljö, hygien, energi, resurshantering och innovation.”

Kommentar från pristagaren

– Jag känner mig oerhört rörd och hedrad över denna utmärkelse. För mig är kretsloppsfrågor och systemsamverkan viktiga hållbarhetsfrågor, och det är en stor förmån att genom mitt uppdrag i ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, få vara med och fortsatt driva kunskapsutvecklingen, säger Maria Lennartsson.

2019 - Mälarenergi

Delar av projektgruppen som ansvarat för Munga-projektet2019 års pris gick till Mälarenergi för sin byggnation i Munga norr om Västerås som visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse.

Juryns motivering

”Mälarenergi bygger i Munga norr om Västerås Sveriges första avloppssystem med källsortering av klosettvatten i befintlig bebyggelse vid inrättandet av ett nytt verksamhetsområde. Klosettvattnet används som certifierad gödsel på jordbruksmark. Med stor öppenhet, tålamod och teknisk kunskap har Mälarenergi förverkligat kommunens målsättning att hantera avloppet med lokala kretslopp. Genom god samverkan med boende och lantbruk har Mälarenergi noga förankrat ett avloppssystem som möter nya miljö- och kretsloppsbehov i ett omvandlingsområde. Detta projekt är ett föredöme för många av Sveriges tusentals omvandlingsområden!”

Kommentar från pristagaren

– Vi är glada och stolta för utnämningen! Det är många som har jobbat med att genomföra Munga-projektet, från idé till verkstad. Vi tar emot priset som en helhet från Mälarenergi där många funktioner ska lyftas fram: Projektledare, projektörer, kundteam, drifttekniker och alla som på ett eller annat sätt fått det här att fungera. Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på att vårt projekt ses som både framåtskridande och hållbart. Vi hoppas att Munga-projektet kan vara en föregångare till liknande projekt framöver i VA-Sverige, säger Martin Lindström, VA-utredare och projektledare inom Munga-projektet.

2018 - Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman

2018 års pris gick till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman för stadsförnyelse-projektet H+. Priset delades ut på Vatten Avlopp Kretslopp 2018 i Gävle.

Juryns motivering

Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning), och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. Kunskapen täcker många aspekter, som teknisk utveckling och juridik, och även tvärvetenskaplig och tvärinstitutionell samverkan. NSVA med Marinette Hagman i spetsen har utvecklat arbetssättet och aktivt delat med sig av lärdomar och erfarenheter. Marinette arbetar brett, konstruktivt, engagerat och med stort kunnande för att testa bättre kretsloppslösningar – allt från nya processlösningar på reningsverk till nya systemlösningar som i H+. Arbetet med H+ är banbrytande och genom det tar hela Sverige ett stort kliv närmare ett rent kretslopp av näring mellan stad och land.

Kommentar från pristagaren

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

2017 - Petter Jenssen vid NMBU
Petter Jenssen Foto: Jan Mulder

Mottagare av Avlopp & Kretsloppspriset 2017 var Petter Jenssen, professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, för hans arbete med kretsloppslösningar. Priset delas ut  i Norrköping.

Juryns motivering

Petter Jenssen har med idérikedom, kunskap, pedagogisk förmåga och stort engagemang fungerat som en förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och kretsloppssystem under flera decennier, såväl i Norden som internationellt. Petters arbete har varit en viktig byggsten för de system för återföring av näring från små avlopp som finns och växer i Sverige  idag.

Petter har väsentligt bidragit till utvecklingen av småskalig och källsorterad avloppsteknik. Petter har hämtat hem, förädlat och förfinat idéer och erfarenheter från andra länder och sedan testat och verifierat dem i testanläggningar såväl för klosettvattensortering som för rening av källsorterat BDT-vatten.  På miljö- och biovetenskapliga universitetet i Ås, Norge, har han skapat en stark forskningsgrupp kring små avlopp och hållbar sanitet . Petter är en inspirerande talare som engagerats i många internationella sammanhang, bland annat av FN och IWA, och är en aktiv nätverkare.

– Petter insåg mycket tidigt de stora fördelar som källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl slutet kretslopp av växtnäring. Petter är en mycket duktig talare och lärare. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer och idag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & kretslopp”.

Kommentar från pristagaren

– Min første reaksjon var å bli kjempeglad og rørt. Det er også spesielt trivelig å få prisen fra gode naboer i øst som jeg har hatt mye kontakt med og hentet inspirasjon fra.  Hvert år tar jeg med mine studenter til Sverige. I år besøkte vi bl.a. Tingvall i Tanum og Uddevalla kommune. Det skjer mye i Sverige innefor avløp og kretsløp og jeg håper prisen kan bidra til å sette mer fokus på dette viktig fagområdet i Norge.

2016 - Uddevalla kommun, Västvatten och Uddevalla energi
Foto: Maria Rasmusson

Avlopp & Kretsloppspriset 2016 gick till Uddevalla kommun i samarbete med Västvatten och Uddevalla energi för deras projekt Näringsrik.

Juryns motivering

”Uddevalla kommun, i samarbete med Västvatten och Uddevalla Energi , har i projektet Näringsrik både visionärt och metodiskt byggt ett enkelt, ekonomiskt, och väl fungerande kretslopp för näringsämnen i avlopp från hushåll. Idag driver Uddevalla ett av Sveriges mest tongivande arbeten med att realisera ett småskaligt system med sorterande lösningar som möjliggör återföring till jordbruk. Nu finns tre behandlingsanläggningar för hygienisering och kretslopp av källsorterat toalettvatten i Uddevalla, och mer än hälften av alla nya enskilda avlopp är kretsloppslösningar. Framgången bygger på samarbete och förankring såväl inom kommunen mellan bl.a. miljömyndigheten, VA- och avfallsbolagen som med forskningen och lokala lantbrukare. Uddevalla kommunicerar föredömligt ut erfarenheter och kunskap till egna invånare och till andra kommuner och projekt, genom en engagerad VA-rådgivning med kretsloppsfokus, och genom hemsida, media, studiebesök, föredrag och möten. ”

Kommentar från pristagarna

– Det är jätteroligt att vi blir uppmärksammade, vår framgång bygger på ett lyckat samarbete mellan Uddevalla kommun, Uddevalla energi och Västvatten. Mer än hälften av alla nya avlopp som nu anläggs på landsbygden i Uddevalla kommun blir kretsloppslösningar. Det är ett resultat av VA-rådgivningen och de nya anläggningar för omhändertagande av toalettvatten som finns på olika lantbruk, säger Andreas Roos, projektledare Västvatten.

2015 - Björn Vinnerås vid SLU

Avlopp & Kretsloppspriset 2015 gick till Björn Vinnerås forskare vid SLU i Uppsala och delades ut fredagen den 20 mars i Borås.

Juryns motivering

Björn Vinnerås har i mer än femton år målmedvetet arbetat för att sluta kretsloppet genom en säker återföring av växtnäring från avlopp. Hans forskning innehåller en stor spännvidd av innovativa lösningar som utvecklats för såväl för svenska förhållanden som i internationella projekt. Att Björn Vinnerås ligger i frontlinjen inom kretsloppsanpassade avlopps- och avfallslösningar visas inte minst av det högaktuella arbetet kring proteinproduktion med fluglarver. Han deltar och är kunskapsbank för de flesta projekt som genomförs inom området, och har ett stort kontaktnät både inom forskningsvärlden och med andra samhällsaktörer. Björns forskning har haft en central betydelse för utvecklingen av återföring av näring från små och stora avloppssystem i kommuner runt om i landet. Hans internationella arbete har bland annat medverkat till en säker och hygienisk sanitet för tiotusentals personer, där restprodukten blir ett värdefullt gödselmedel.

Kommentar från pristagaren

– Jag är väldigt glad över att få priset och den uppmärksamhet som vår forskning, kring implementering av säkra kretslopp i full skala, får genom detta, säger pristagaren Björn Vinnerås.

2014 - Mälardalens avlopp i kretslopp

Avlopp & Kretsloppspriset 2014 gick till Mälardalens avlopp i kretslopp, ett framgångsrikt kretsloppssamarbete. Projektet har inspirerat och överfört kunskap till andra initiativ i landet och blivit en förebild för många andra kommuner.

Juryns motivering

Mälardalens avlopp i kretslopp är ett framgångsrikt kretsloppssamarbete mellan LRF, Södertälje kommun och Telge Nät. LRF initierade samarbetet som ett kreativt sätt att angripa övergödningsproblem och fick starkt gehör och medverkan från politikerna i Södertälje, där också en kretsloppspolicy antagits.

Uppbyggnadsskedet har gått snabbt, varit innovativt, forskningsanknutet och målmedvetet strävat mot det återföringssystem för avloppsprodukter som nu går in i ett förvaltningsskede, presenterat som Södertäljemodellen.

Under hela processen har arbetet varit förebild för många kommuners kretsloppsarbete. Deltagarna har frikostigt delat med sig av kunskap och erfarenheter via många studiebesök och föredrag.

Sagt om Mälardalens avlopp i kretslopp

– Åå va roligt! Jag blir jätteglad och rörd! Det har varit en så fantastiskt rolig resa. Jag är så glad, stolt och tacksam för det goda samarbetet vi haft med miljöförvaltningen och LRF Mälardalen. Vi har haft stöd i en politisk samsyn och LRF som varit väldigt formgivande och tog fram en kravspecifikation på vilken slutprodukt vi skulle nå, säger projektledare Anna Calo, Telge Nät.

– Att åstadkomma förändring i invanda tankesätt kräver nya infallsvinklar. I Södertälje fann aktörerna en arbetsglädje och inspiration genom samverkan i en ovanlig konstellation, som ledde till goda framsteg i kretsloppsarbetet. Det är och blir spännande att följa ringarna på vattnet, säger juryns ordförande Jörgen Hanæus, professor emeritus i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

2013 - Lennart Persson
Lennart Persson

Priset 2013 gick till Lennart Persson, seniorkonsult, eldsjäl och tidigare miljöinspektör i Norrtälje kommun.

Juryns motivering

”Lennart Persson var eldsjälen och drivkraften bakom återföringskedjan för toalettavfall i Norrtälje kommun. Med den vattensnåla toaletteknik som projektet bidragit till och med våtkomposten i Karby är kommunen en av de första i Sverige som åstadkommit en återföring av toalettens hela näring till åkermark. Arbetet i Norrtälje har inspirerat många, både nationellt och internationellt, till att utveckla system för bättre kretslopp av toalettnäring.

Lennart har lyckats hålla såväl brukaren som helheten i fokus, vilket innebär att han effektivt informerat om, och demonstrerat systemen, och på så sätt skapat acceptans hos användarna samtidigt som han drivit på utvecklingen av tekniken, såväl toaletter som våtkompost.”

– Behovet av uthålliga kretsloppsarbetare är stort och Lennart är en utmärkt representant som förstått att söka lösningar för att få en fungerande helhet i näringscirkulationen, säger juryns ordförande Jörgen Hanæus, professor emeritus i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Kommentar från pristagaren

– Tack så mycket, jag blir alldeles rörd! Med tanke på att Norrtälje kommun har så stort antal fastigheter med enskilt VA har det varit en utmaning och viktig drivkraft för mig att utveckla arbetet med enskilda avlopp och kretslopp.

– Inom ramen för miljövårdsarbetet och med fokus på vattenfrågorna kom LIP-projektperioden under 90-talet som en viktig möjlighet för den fortsatta utvecklingen av dessa frågor. Det är en utmaning att få alla berörda med på tåget, i arbetet med kretsloppsfrågor, man får vara tålmodig, men det är fantastiskt roligt att vi kunnat bidra med erfarenheter och tänk till andra kommuner och vi har också har haft mycket att lära från andra.

2012 - Anders Finnson, Svenskt Vatten

Priset 2012 gick till Anders Finnson vid Svenskt Vatten.

Juryns motivering

”Anders Finnson har uthålligt och engagerat arbetat för ett bättre kretslopp och för minskad tillförsel av miljöstörande ämnen till avloppet såväl på nationell som på EU-nivå. Anders har engagerat arbetat med flera projekt syftande till ökad återföring av olika avloppsfraktioner. Anders är en starkt pådrivande kraft för uppströmsarbete, med målet att återföra renare näring och minska användningen av miljöstörande ämnen i samhället. Engagemang, stor kunskap och nätverk är ledord för Anders arbete och som en sann debattör nyttjar han kommunikation och media som ett framgångsrikt verktyg.”

Kommentar från pristagaren

– Priset känns verkligen som ett stort erkännande av det arbete som genomförs av de nätverk jag har haft förmånen att jobba med, både när det gäller att minska användningen av farliga kemikalier i samhället och att återföra näringen.

2011 - Mariann Teurnell Söderlund, Västerviks kommun

2011 års pris gick till Mariann Teurnell Söderlund, Miljö- och byggnadschef Västerviks kommun.

Juryns motivering

”Under Mariann Teurnell Söderlunds ledning har Västerviks kommun varit en pionjär och blivit en förebild för många av landets kommuner då man har visat att skyddet av våra hav och vatten mot övergödning kräver helhetssyn och att gott miljö- och hälsoskydd väl går hand i hand med kretslopp för avlopp. Mariann har varit en katalysator för Västerviks arbete vilket kännetecknas av nytänkande inom policy, samverkan och god kommunikation med samtliga aktörer, demonstration av ny teknik och inte minst tålmodigt arbete.”

Kommentar från pristagaren

– Tack för detta pris. Vilken överraskning! Det känns fantastiskt att bli uppskattad för ett mångårigt engagemang. Drivkraften för en bättre miljö i våra kustvatten, hav och insjöar går nog aldrig ur.

2010 - Gunilla Brattberg

2010 års pris gick till Gunilla Brattberg, fd Programme Director på EcoSanRes, Stockholm Environment Institute samt tidigare Miljö- och Utvecklingschef vid Stockholm Vatten.

Juryns motivering

”Gunilla Brattberg har under lång tid varit pådrivande vad gäller utveckling av mer hållbara VA-system i Sverige och internationellt. I sitt arbete på Stockholm Vatten och senare inom EcoSanRes, SEI, har Gunilla stöttat nytänkande och vågat ifrågasätta traditionella system och lösningar. För henne har helheten varit viktig, så hon har alltid balanserat konsekvenserna för miljön mot de för systemägaren och samhället i stort. Exempel på hennes framsynta arbete för kretslopp och miljö är Stockholm Vattens forsknings- och utvecklingsprojekt kring källsorterande avloppssystem och det framåtsyftande projektet Bra Små Avlopp, projekt vilka har ökat kunskapen om kretsloppsanpassade system i Sverige avsevärt. Gunilla har dessutom arbetat hårt för att sprida kunskap såväl nationellt som internationellt om avloppssystemets betydelse för samhällets kretsloppsflöden.”

Kommentar från pristagaren

Jag blev så fantastiskt glad, överraskad och hedrad över meddelandet om att årets Avlopp & Kretsloppsspris skulle tillfalla mig. Den finaste utmärkelse jag kunde få. Jag ser systemtänkande med kretsloppsanpassade lösningar som nyckeln i strävan mot ett mera hållbart samhälle. Vi måste lära oss av naturens egna processer och förstå att resurser ska nyttjas om och om igen. Resurser på fel plats blir föroreningar.

2009 - Enköpings kommun i samarbete med lokala lantbrukare

Priset 2009 tilldelades följande personer:

 • Ulf Pilö, VA-chef, Enköpings kommun
 • Eddie Johansson, fd chef för ENA Energi, nu Rindi Energi
 • Herman Arosenius, Nynäs gård
 • Edmund B. von Engeström, Refvelsta Fideikommiss
 • Magnus Eriksson, Djurby gård
 • Lars Helgstrand, Lundby gård
 • Gustav Karlström, Viggeby gård

Juryns motivering

”Enköpings kommun har skapat system för lokala kretslopp av näring från reningsverk och enskilda avlopp till odling av energiskog. Genom nytänkande och ett gott samarbete med lantbruket har man skapat ett system där flera avloppsfraktioner återförs till odlad mark. Detta ger miljövinster och fördelar för kommunens förvaltningar och energibolag samt lokala lantbrukare. Enköpings kommun har med sin modell utvecklat en långsiktig lösning för kretsloppet av växtnäring och inspirerat besökare från hela världen till att tänka i nya banor kring samverkan mellan avloppshantering, odling och

energiproduktion.”

Kommentar från pristagarna

– Jag är oerhört glad för Enköpings kommuns skull! Vår vatten- och renhållningsverksamhet och våra samarbetspartners har arbetat som en enda väl fungerande enhet. Priset inspirerar oss att arbeta ännu mer med utvecklingsfrågor inom miljöområdet. Vi är också mycket stolta om vårt arbete för att bidra till ett ökat tillvaratagande av avloppets växtnäring kan inspirera andra, såväl internationellt som nationellt, säger Ulf Pilö, VA-chef i Enköpings kommun.

2008 - Håkan Jönsson, SLU och Stockholm Environment Institute
Håkan Jönsson

Priset 2008 gick till Håkan Jönsson, då verksam som forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholm Environment Institute.

Juryns motivering

Håkan Jönsson har i sin forskning utvecklat källsorterande tekniklösningar vilka möjliggör att avloppets växtnäring återförs till odling – avlopp i kretslopp. Håkan och hans forskargrupp arbetar utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv och med användaren i centrum. Resultatet av deras arbete bidrar nu till att kretsloppssystem för små avlopp blir en allt vanligare lösning i Sverige och världen.

Kommentar från pristagaren

– Jag är mycket glad och hoppas nu på ett ökat intresse för hur Sverige och resten av världen på ett säkert sätt ska använda avloppets växtnäring till odling och minska undernäringen. Idag är dålig sanitet och brist på gödsel starkt bidragande orsaker till, sjukdom, barnadödlighet och svält i många utvecklingsländer

2007 - Börje Johansson, Hulta Gård, och styrgruppen för Revaq

Priset gick till Börje Johansson, Hulta Gård, samt styrgruppen för projektet ReVAQ.

Juryns motivering

”Årets pris delas ut till två aktörer som på sina olika håll har arbetat med att skapa organisation och strukturer för uthålliga kretslopp. Den ena i ett källsorterande system där närhet mellan livsmedels-produktion och avloppshantering är i fokus, den andra inom existerande system för avloppshantering i stor skala med god förankring bland samhällets aktörer. Juryn vill på detta sätt poängtera vikten av att på ett strukturerat sätt arbeta med aktörssamverkan och medverkan från alla delar i kretsloppet oavsett om arbetet sker inom ramen för konventionella avloppssystem eller vid sidan om det storskaliga, i en vision om ett samhälle där närhet och balans mellan boende och jordbruk står i centrum.”

2006 - Anders Schönbeck och Öivind Renhammar, Tanums kommun

Priset gick till Anders Schönbeck och Öivind Renhammar från Tanum. Anders Schönbeck och Öivind Renhammar var drivande i Tanums banbrytande arbete med VA- och kretsloppsfrågor.

Juryns motivering

”Tanums kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade år 1994 att WC inte fick installeras som enskild avloppslösning vid nybyggnation från och med år 2000. Det var på sin tid ett djärvt och innovativt grepp som gick långt utöver alla myndigheters och miljöorganisationers planer. Öivind Renhammar (dåvarande ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden) och Anders Schönbeck (dåvarande miljöchef) belönas med 2006 års Avlopp & Kretsloppspris för sina betydande insatser för utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppssystem. Tanums kommun har successivt utvecklat sin VA-policy ytterligare, vilket starkt bidragit till att Tanums kommun under många år varit en kunskapskälla för andra kommuner gällande helhetssyn i arbetet med avlopp och kretslopp.”

2005 - Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Norrköping

Priset gick till Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Norrköping som under många år arbetat med VA- och kretsloppsfrågor och sågs som en föregångare bland landets kommuner.

Juryns motivering

”Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Norrköpings kommun har gjort betydelsefulla insatser för att främja införandet av kretsloppsanpassade avloppslösningar i stor skala i praktiken. Man har visat på de möjligheter som en kommun har att utifrån Miljöbalken och Plan- och Bygglagen styra utvecklingen mot långsiktigt hållbara avloppslösningar för enskilda fastigheter.Norrköpings synsätt baseras på ett helhetstänkande och man har utvecklat nya sätt att samarbeta mellan förvaltningarna. Man har bland annat i ett förvaltningsövergripande samarbete etablerat system för återföring av källsorterande avloppsfraktioner till odlad mark samt metodik för rådgivning och stöd till enskilda fastighetsägare i avloppsfrågor. Norrköpings kommun är idag en föregångare och ett gott exempel på att kommunerna utifrån befintlig lagstiftning har möjlighet att driva på utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppslösningar och i praktiken omsätta den kunskap och de erfarenheter som samlats inom forskning och pilotprojekt.”

2004 - Mats Wolgast, Uppsala universitet

Priset gick till Mats Wolgast, professor emeritus i mikrobiologi vid Uppsala universitet som arbetat med urinsorterande toalettsystem sedan 1980-talet. Han skrev boken Rena Vatten och deltog i utvecklandet av några av de första svenska urinsorterande toaletterna.

Juryns motivering

”Mats Wolgast får priset eftersom han är en innovativ idé- och inspirationsmänniska med god förmåga att omsätta sina idéer praktiskt och att modigt föra ut sin kunskap. Han har haft stor betydelse för utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppslösningar i Sverige och han insåg tidigt behovet av att anpassa toaletten utifrån en optimering av hantering av restprodukter och hygien.”

Program för utskrift

Samarbetspartners 2024

Sundsvalls kommun_Logotyp_Svart w200

Aktuellt

Konferensens nyhetsbrev