Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

  Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv?
  Det undersöker Uppsala kommun i ett LOVA-projekt. Frågeställningen gäller troligen alla kommuner med gott om små avlopp. Projektet tar fram anpassade checklistor och egenkontrollprogram. Ett intressant och viktigt samarbete mellan miljökontor och tillverkare för effektiv avloppstillsyn.

  Flera projekt har visat på behovet av tillsyn för att små avloppsanläggningar ska fungera som det är tänkt. För att bedöma behovet av tillsyn för minireningsverk behöver man identifiera de viktigaste kontrollpunkterna vad gäller miljötillsynen i fält, service och husägarens egenkontroll.

  Detta LOVA-projekt avser att utveckla och utvärdera en effektiv tillsynsmetodik för minireningsverk. Projektet startade maj 2021 och pågår till och med juni 2023.

  Utöver checklistor för tillsyn med lämpliga kontrollpunkter samt checklistor för lämplig egenkontroll förväntas projektet generera ökad kunskap om tillsynsmetoder för minireningsverk och anläggningar med definierat utlopp.

  Kraftig ökning av antalet minireningsverk i Uppsala kommun de senaste 10 åren

  I Uppsala kommun finns ca 13 000 små avlopp (upp till 25 pe) i enskild regi och av dessa är ca 1 500 minireningsverk. Ungefär var tredje ansökan om nytt avlopp gäller minireningsverk. Förvaltningens behovsutredning prioriterar tillsyn av minireningsverk. Detta ökar behovet av resurseffektiv tillsyn.

  Syfte – en effektivare tillsyn

  Projektet genomförs i Uppsala men frågeställningen gäller troligen alla miljökontor med gott om små avlopp i kommunen – hur kan en ändamålsenlig tillsyn bli mer resurseffektiv?

  Tillsynen syftar till att säkerställa att befintliga avloppsanläggningar är driftssäkra och fungerar som de ska, vilket innebär minskade utsläpp och minskad belastning av lokala vattendrag. Utöver minskad övergödning siktar miljökontoret på att effektivare tillsynsmetoder ska bädda för minskade avgifter och återkommande tillsyn. Projektet syftar även till att ökad enhetlighet och samsyn mellan inspektörer och mellan miljökontor.

  Projektet utvecklar checklistor för enkla, tillförlitliga och tidseffektiva tillsynsmetoder för tillsyn i fält. Projektet siktar därför på checklistor för undergrupper av minireningsverk och anläggningar med definierat utlopp. Projektet tar även fram förslag på egenkontrollprogram för verksamhetsutövaren.

  Framtagandet av checklistor och egenkontrollprogram har samordnats av Ecoloop och WRS med inspel från tillverkare och leverantörer av små avloppsanläggningar.

  Efter tillsynen utvärderas insatserna för att öka kunskaperna om tillsynsmetoderna. Avsikten är att sprida erfarenheterna till landets miljökontor och andra berörda aktörer.

  Tillsyn av 100 anläggningar

  100 anläggningar har valts ut förtillsyn vår 2022 och höst 2022. Inte enbart minireningsverk utan även förtillverkade anläggningar (”markbädd på burk”). Anläggningar har fått tillstånd mellan åren 2011-2016 där husägaren skickat in slutbesiktningsprotokoll efter färdigställd anläggning.

  Urvalet baseras främst på lokaliseringen av anläggning med avseende på avrinningsområde. Även riskklassning har påverkat urvalet.

  • Närhet till känsliga vattendrag påverkade av övergödning.
  • Belastning från enskilda avlopp.
  • Inom eller nära vattenskyddsområde.
  • Område känsligt för grundvattenpåverkan.

  Så gick tillsynen till

  Husägarna fick informations- och bokningsbrev med bilaga om egenkontrollen ca 4-6 veckor innan själva besöket. Miljökontoret efterfrågade underlag om serviceavtal och servicerapporter, om analys/provtagning av utgående vatten gjorts enligt villkoren i tillståndet, om det förs protokoll för egenkontroll samt var på anläggningen provtagning kan ske. Anläggningen ska även vara åtkomlig för praktisk funktionskontroll.

  Miljökontoret bedömde anläggningarna baserat på tillgänglig information utifrån funktionskontroll, serviceavtal, servicerapporter, egenkontroll, tidigare provtagning samt viss provtagning på plats.

  I rapporten från tillsynsbesöket sammanfattas vad som observerats vid funktionskontrollen samt efterfrågan av analys och eventuella rekommendationer för mindre åtgärder. Därefter har husägaren ett antal veckor på sig att komma in med kompletteringar eller synpunkter innan beslut om åtgärder eller uppföljning tas i ärendet.

  Vanligt villkor i Uppsala

  ”Provtagning och analys av renat avloppsvatten ska ske efter ett års drift. Analysen ska åtminstone innefatta utgående halter (mg/liter) av parametrarna totalfosfor och syreförbrukandeämnen (BOD5 eller BOD7.) och utföras av ackrediterat laboratorium. Därefter ska utgående vatten från reningsverket analyseras minst vart tionde år.”

  Funktionskontroll

  Projektet tog som sagt fram checklistor som stöd för tillsyn i fält och inför sammanfattande rapport. Checklistorna fokuserar på att ge god övergripande kunskap om anläggningarnas funktion. Inför inspektionen granskas befintligt tillstånd och slutbesiktningsprotokoll.

  Punkter i checklistan är bland annat:

  • Överblick – allmänna observationer
  • Slamavskiljare och slamtömning
  • Avskiljning av fosfor
  • Utsläppspunkt
  • Efterbehandling

  Miljökontoret utförde även provtagning av några anläggningar. Man mätte surrogatparametrarna ortofosfat och turbiditet och ska nu utvärdera hur mycket provtagningen i fält tillförde. I vissa fall bedömde man att det var motiverat med ytterligare provtagning för labbanalys av totalfosfor och BOD5 eller BOD7. Om anläggningen hade kalkbaserat fosforfilter mätte man pH.

  Egenkontrollprogram

  Husägaren får information och förslag på egenkontrollprogram med informations- och bokningsbrevet inför tillsyn. Egenkontrollprogrammet kan användas av husägaren om de inte har protokoll från leverantör av anläggning. Husägaren uppmanas att läsa och fylla i inför inspektion. Om husägaren har en egen journal eller protokoll ska det visas på plats eller skickas in till miljökontoret.

  Anläggningstyper som berörs av projektets tillsyn

  Alnarp ACT

  Baga Biotank

  Biocleaner

  Biodisc

  Biokube (Pluto/Venus)

  BIOP

  Biorock

  Conclean Graf

  Ecobox

  Fann Biobädd

  Kenrex

  Sterom

  Topas

  Uponor Upoclean

  Wehoputs

  WSB Clean

  På gång i projektet

  Projektet och miljöförvaltningen utvärderar tillsynsinsatserna. Tillvägagångssättet för projektet utvärderas i sin helhet. Projektrapporten väntas bli klar under våren 2023 och erfarenheter från tillsynen sprids via VA-guiden för kännedom till intresserade kommuner.

  Inspektörerna Alexandra Drake och Niclas Bergman från Uppsala kommun presenterar projektet under Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg den 16:e mars 2023 och berättar om miljökontorets tillsyn och deras erfarenheter.

  Projektet har även gett upphov till samarbeten för att arrangera så kallade teknikträffar där tillverkare berättar om sina produkter och viktiga kontrollpunkter i samband med tillsynen. Under våren 2023 testar projektet detta upplägg. VA-guiden bistår projektet genom att bjuda in tillverkare som får berätta om viktiga aspekter och kontrollpunkter hos sina anläggningar för. ”Hur ska det se ut när det fungerar som det ska?”.

  Att ladda ned

  Kommande publikationer:

  • Checklistor från projektet
  • Egenkontrollprogram från projektet
  • Projektrapport

  Länkar

  LOVA-projekt för kvalitetssäkring av prövningen (2019-2022)
  Tre omgångar av lokala projekt med uppföljande besök och utvärdering av tillstånd för att kvalitetssäkra nyanlagda små avlopp.

  Projekt om surrogatparametrar (2018)
  LOVA-projekt om kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion (surrprojektet).

  Översikt – projekt om tillsyn av små avlopp
  VA-guidens tidslinje över svenska projekt om tillsyn av små avlopp och utveckling av tillsynsmetodik.

  Korta fakta om projektet

  Period: maj 2021 till juni 2023

  Projektägare: Uppsala kommun.

  Projektledning och samordning:
  Ecoloop och WRS.

  Samarbetsparters:
  MRV, VVS-Fabrikanterna och VA-guiden.

  Teknikträffar våren 2023

  Inom ramen för projektet genomförde VA-guiden tre teknikträffar mellan tillverkare och miljökontor.

  Dokumentation från teknikträff med Ecotech om Ecobox Small, 28 mars 2023

  Dokumentation från teknikträff med Uponor och Acona – WehoPuts och Uponor Clean, 18 april 2023

  Dokumentation från teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, 25 april 2023

  Kontakt

  Niclas Bergman, inspektör enskilt vatten och avlopp hos miljöförvaltningen Uppsala kommun (018-727 00 00)

  Marie Albinsson vid Ecoloop samordnar LOVA-projektet. Kontakta Marie om du har frågor om projektet: Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.